Rwzi Zeist – duurzame nieuwbouw

De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) aan de Kwikstaartlaan in Zeist voldoet niet aan de aangescherpte eisen voor de Kader Richtlijn Water (KRW). Bovendien is het einde van de levensduur van een aantal belangrijke installatie onderdelen in zicht.

Wat gaan we doen?

De bestaande installaties zullen gedeeltelijk moeten worden gesloopt en vernieuwd, om plaats te maken voor modernere zuiveringstechnieken. Er zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de bestaande constructies en onderdelen. Omdat de ruimte op het terrein beperkt is en de zuivering van afvalwater tijdens de bouw door moet gaan, zullen de werkzaamheden gefaseerd plaatsvinden.

Waarom gaan we dit doen?

De rwzi in Zeist moet in 2027 een bijdrage leveren aan de KRW-doelstellingen van de Zeister Grift. Dat betekent dat de effluentkwaliteit voor stikstof en fosfaat aanzienlijk moet verbeteren ten opzichte van de huidige situatie. In aanvulling hierop is deze rwzi geselecteerd als locatie waar medicijnresten uit het effluent verwijderd gaan worden.

Wat is onze werkwijze?

Er wordt gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Op basis van dit PvE kan een globaal ontwerp van het zuiveringsproces worden gemaakt en worden de verschillende onderdelen gedimensio­neerd. Met deze informatie kan vervolgens een vlekkenplan worden getekend.

Het Voorontwerp zal daarna in een bouwteam worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO). Het bouwteam is een samenwerking tussen specialisten van HDSR, adviesbureau(s) en een aannemer. Na vaststelling van het DO is bekend hoe de nieuwe installatie er uit gaat zien en kan de omgevings­vergunning worden aangevraagd. Als vervolgens met de aannemer overeenstemming wordt bereikt over de kosten, kan gestart worden met de bouw- en sloopwerkzaamheden.

Wie voert het werk uit?

Dit wordt nader bepaald.

Contact

Koen van Daal (koen.van.daal@hdsr.nl)
Projectmanager

Bijzonderheden

HDSR heeft d.m.v. de Zuiveringsvisie 2050 zichzelf ambitieuze doelstellingen opgelegd op de onderwerpen “Water op maat”, “Circulair en klimaatpositief” en “Adaptieve waterketen”. Voor de nieuwe rwzi Zeist vertaalt zich dit o.a. in zaken als het terugwinnen van grondstoffen uit het afvalwater, circulariteit in het bouwproces en het reduceren van energieverbruik en CO2-uitstoot.

De plannen moeten nog worden uitgewerkt, maar er zal in ieder geval cellulose worden teruggewonnen uit het influent, hetgeen ook al plaatsvindt op de rwzi Leidsche Rijn. Bovendien maakt de toepassing van de Nerada® technologie in de biologische zuivering het mogelijk om ook alginaat uit het afvalwater te halen en voor nuttige toepassingen in te zetten.

Bij de bouw zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van bestaande civieltechnische constructies en constructieonderdelen. Waar dit niet mogelijk is, wordt er naar gestreefd gebruik te maken van circulaire of hernieuwbare materialen.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

2024: Q1

Status: Huidig

Start bouwteam

Vaststelling Definitief Ontwerp

Opdracht realisatie

Start bouwactiviteiten

Oplevering nieuwe installatie