Aanleg Natuurvriendelijke Oever Oude Bijleveld

In de tweede planperiode van de KRW (2016-2021) werkt het waterschap aan de aanleg van 6 kilometer natuurvriendelijke oever, met als doel om de waterkwaliteit te verbeteren. Natuurvriendelijke oevers (NVO) worden aangelegd zodat een natuurlijkere overgang van land naar water ontstaat die zorgt voor een gevarieerde en soortenrijke oeverzone, waardoor het zuiverend vermogen van de watergang toeneemt en minder nutriënten van de aanliggende landbouwgronden uitspoelen.

Aanleg NVO Oude Bijleveld

Dit project betreft de aanleg van een circa 500 meter lange natuurvriendelijke oever langs de Oude Bijleveld bij de Rijndijk te Harmelen. Met een variërende breedte tussen 3 en 10 meter, waarvan de totale oppervlakte circa 3.950 vierkante meter is.
De NVO wordt aangelegd langs percelen die nog in eigendom zijn van de Provincie Utrecht. De kadastrale ondergrond wordt door het waterschap aangekocht.

Subsidie

De aanleg van deze natuurvriendelijke oever is mede gefinancierd met een EU/POP 3 subsidie.

Projectplan vastgesteld

Het ontwerp-projectplan heeft van 6 september tot en met 18 oktober 2021, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is 1 zienswijze ingediend. Tezamen met het inspraakrapport is het gewijzigde projectplan op 9 november 2021 door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.

- Definitief projectplan (pdf, 385 kB)

- Inspraakrapport (pdf, 371 kB)

- Ontwerptekening (pdf, 230 kB)

Overzichtskaart (pdf, 1.8 MB)

- Naar de officiële bekendmaking

Contactpersoon

David Reurslag
projectleider