Inrichting natuurpeilgebieden Haarzuilens

Synergieprojecten

Het waterschap werkt aan de verbetering van de waterkwaliteit in haar beheersgebied. Eén van de maatregelen is het uitvoeren van synergieprojecten in het landelijk gebied. Gericht op verbetering van de waterkwaliteit en ecologie in het landelijke gebieden waar aantoonbaar hoge actuele of potentiële kwaliteiten bestaan.

Twee procedures

Het project zorgt voor een aanpassing van het watersysteem. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een projectplanprocedure doorlopen. Doordat de maatregelen ook leiden tot aanpassingen van het peil(beheer), wordt hiervoor het peilbesluit gewijzigd. In een peilbesluit legt het waterschap de oppervlaktewaterpeilen voor een gebied vast.

De procedure van ter inzagelegging van het projectplan en de wijziging peilbesluit zijn op elkaar afgestemd.

Problematiek Haarzuilens

Haarzuilens is zo`n potentierijk gebied waar de waterkwaliteit een aandachtspunt is. In het gebied zijn de slootvegetaties de afgelopen jaren sterk verarmd, gepaard gaande met een afname van het doorzicht en een toename van algenbloei in de zomer. Onderzocht is welke oorzaken de achteruitgang van de waterkwaliteit veroorzaken, maar ook wat mogelijk is om dit te verbeteren. Naast maatregelen gericht op het beheer en onderhoud van de watergangen, kwam uit het onderzoek de maatregel om aparte peilgebieden in te richten voor de natuur. Door de gebieden hydrologisch te isoleren is het mogelijk om hierbinnen een eigen meer natuurlijk peilbeheer te voeren dat beter aansluit op de gebruiksfunctie (natuur, graslanden) en maaiveldhoogte van die gebieden. Ook hoeft hiermee minder gebiedsvreemd water ingelaten worden. Door de scheiding van functies en minder inlaat water, zal naar verwachting de waterkwaliteit verbeteren. Dit plan richt zich op de inrichting van 4 nieuwe peilgebieden voor natuurpercelen in eigendom bij Natuurmonumenten.

Projectplan

Het ontwerp-projectplan heeft van 29 juni tot en met 9 augustus 2022, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is 1 zienswijze ingediend. Tezamen met het inspraakrapport is het projectplan door het college van dijkgraaf en hoogheemraden ongewijzigd vastgesteld op 23 augustus 2022.

Wijziging peilbesluit

De wijziging peilbesluit heeft van 29 juni tot en met 9 augustus 2022, zes weken ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode is 1 zienswijze ingediend. Tezamen met het inspraakrapport is de wijziging peilbesluit ongewijzigd vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 oktober 2022.