Op weg naar een veilige en beleefbare dijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Om dat ook in de toekomst te kunnen doen, versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de komende jaren de dijk. Naast de veiligheidsfunctie, heeft de dijk ook een belangrijke rol als het gaat om mobiliteit en recreatie. Daarom grijpt het waterschap de dijkversterking aan om samen met de gebiedspartners de dijk opnieuw in te richten. Het waterschap, de provincie Utrecht en de zeven dijkgemeenten in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden hebben daarvoor de Visie Mobiliteit en Recreatie opgesteld. Met deze visie gaan de partners op weg naar een veilige en beleefbare dijk.

Een veilige dijk voor iedereen

De Lekdijk wordt gebruikt door verschillende weggebruikers. Woon-werkverkeer, landbouwverkeer, fietsers, wandelaars, iedereen zoekt zijn weg op de dijk. De ene gebruiker kent de Lekdijk op zijn duimpje, de andere gebruiker komt er voor het eerst. Dat zorgt ervoor dat langzame weggebruikers als wandelaars of fietsers zich soms onveilig voelen op de dijk. Het waterschap, de provincie en de gemeenten hebben daarom de ambitie uitgesproken om het gevoel van veiligheid op de dijk te vergroten. Ook is het doel om het te hard rijden op de Lekdijk te verminderen.

Aandacht voor fietsers en wandelaars

De dijk wordt veel gebruikt door recreanten. Via digitale enquêtes onder bijvoorbeeld de Fietsersbond en Landschap Erfgoed Utrecht zijn wensen en aandachtspunten van recreanten opgehaald. Fietsers en wandelaars maken gebruik van de Lekdijk om te genieten van de natuur en het cultureel erfgoed langs de dijk. In de Visie Mobiliteit en Recreatie wordt meer nadruk gelegd op recreatief verkeer. De Lekdijk kent beperkt doorgaand verkeer en dat biedt kansen voor recreatie. Het is de bedoeling dat er meer rustpunten voor fietsers komen. Op deze locaties kan ook de historie van de dijk worden verteld. Dat past binnen de ambitie van de Provincie Utrecht om de Lekdijk meer deel te laten uitmaken van het omliggende landschap.

Uniforme inrichting op de dijk

De Lekdijk wordt door verschillende weggebruikers gebruikt. Waar zich welk gebruik afspeelt, verschilt per stukje dijk. Desondanks is het de wens van het waterschap, de provincie en de gemeenten om te komen tot een uniforme inrichting op de dijk, van Amerongen tot Schoonhoven. Een vergelijkbare weginrichting en vergelijkbare snelheidsremmende maatregelen zorgen voor duidelijkheid bij de gebruiker en vergroot de verkeersveiligheid.

Verbindende functie

De verbindende functie van de dijk staat voor de verschillende overheden als een paal boven water. Dan gaat het om het ontsluiten van kernen en bedrijven, de toegang tot woon- agrarische of bospercelen en de recreatief verbindende functie. Die verbinding moet gewaarborgd blijven bij de nieuwe inrichting van de Lekdijk, een belangrijke wens in de visie Mobiliteit en Recreatie.

Een eerste stap

De visie Mobiliteit en Recreatie is een gezamenlijke eerste stap van het waterschap, de provincie en gemeenten. Met hun ambities liggen zij op één lijn: zij willen de Lekdijk in zijn geheel uniform, veilig en verbindend maken. Hoe de uitwerking per deeltraject van de dijk zal zijn, onderzoeken we de komende tijd. Dat hangt onder andere samen met de dijkversterking op de verschillende trajecten en wat daarvoor nodig is aan maatregelen.

Reacties bestuurders

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

‘De dijk is een prachtig lint in het landschap. Wij willen als waterschap graag dat de dijk een mooie landschappelijke eenheid wordt na de dijkversterking. Dat we nu als gemeenten, provincie en waterschappen het eens zijn geworden over hoe dat er uit moet zien, daar ben ik heel blij mee.’
Hoogheemraad Els Otterman

Provincie Utrecht

‘Provincie Utrecht ziet graag dat de route over de dijk een veilige verbinding is, met een goed evenwicht tussen verschillende soorten weggebruikers. Een goed toegankelijk dijk voor zowel omwonenden, ondernemers als recreanten vind ik belangrijk. Deze mobiliteitsvisie geeft een goed uitgangspunt om samen aan de slag te gaan.'
Gedeputeerde Hanke Bruins-Slot


Visie Mobiliteit en Recreatie

Download de volledige Visie Mobiliteit en Recreatie

Reacties bestuurders gemeenten

Gemeente Krimpenerwaard

‘Als gemeente Krimpenerwaard hebben we de ambitie veiligheid hoog op de agenda als het gaat om de Lekdijk. Zowel als waterkering als verkeerstechnisch.’

Gemeente Lopik

‘Bijna 700 jaar na oprichting van het Hoogheemraadschap is de primaire taak van de Lekdijk nog steeds het beschermen van het achterliggende land. Maar vandaag de dag biedt de dijk ook meer dan ooit plaats aan andere functies. Bescherming, verkeer, natuur, inwoners, recreanten, allemaal hebben zij hun eigen belang. Al die belangen gaan niet automatisch samen; de aankomende dijkversterking is een mooie gelegenheid om die verschillende belangen zoveel mogelijk de ruimte te geven.’
Wethouder Gerrit Spelt

Gemeente Houten

‘Ik vind het vooral belangrijk dat de Lekdijk over de hele lengte verkeersveilig is. Dat mensen via deze route al fietsend kunnen genieten van mooie vergezichten over het landschap, de rivier en bijzondere objecten zoals bijvoorbeeld Fort Honswijk.’
Wethouder Hilde de Groot

Gemeente Nieuwegein

‘Een veilige dijk en uniforme inrichting is voor Nieuwegein belangrijk. Daarbinnen is ook ruimte om de authenticiteit van Vreeswijk te benadrukken en zoeken wij naar mogelijkheden voor een fietsstraat  binnen de bebouwde kom en voor verbetering van de toegang naar de veerpont.’
Wethouder John van Engelen

Gemeente Wijk bij Duurstede

‘Onze belangrijkste ambitie is een (verkeers)veilige, beleefbare dijk met mooie koppelkansen, waarbij een fietspad aan de teen van de dijk de belangrijkste is!’
Wethouder Hans Marchal

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

‘Bij Amerongen kunnen we genieten van een prachtig slingerende dijk, rijk aan cultuurhistorie, vergezichten en natuur. Als gemeente willen we de dijk toegankelijk houden voor alle weggebruikers. Maar we willen ook graag dat iedereen, met name de fietsers, zich er veiliger voelen. Ik heb er alle vertrouwen in, dat dit met deze mobiliteitsvisie goed gaat komen.’
Wethouder Gerrit Boonzaaijer