Duurzaam dijkversterken: emissieloos en innovatief door unieke samenwerking

De Lekdijk wordt de komende jaren van Amerongen tot Schoonhoven over een lengte van 55 kilometer versterkt. Vanwege de grootschaligheid van het project en de hoge ambities van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, is innovatie noodzakelijk. Daarom heeft het waterschap gekozen voor de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap, waarin nauw wordt samengewerkt met drie Innovatiepartners: Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble). Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op 26 augustus is de samenwerking echt van start gegaan.

Hoge ambities bij de versterking van de Lekdijk

In 2017 zijn de veiligheidsnormen voor belangrijke rivierdijken aangescherpt. Ook de Lekdijk moet versterkt worden. De dijkversterking maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken met meer dan 1300 kilometer aan dijkversterking in de komende 30 jaar. Het waterschap draagt zorg voor veilige dijken, maar heeft daarnaast hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Met Innovatiepartnerschap kunnen die ambities worden gerealiseerd. Het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst markeert de start van het unieke partnerschap tussen het waterschap en de Innovatiepartners.

Samenwerking voor innovaties op grote schaal

Bij Innovatiepartnerschap is samenwerking een belangrijke pijler. Samenwerking vindt plaats op drie niveaus: innovatie, het proces en het sociale aspect. Hierdoor kunnen innovaties op grote schaal worden doorontwikkeld en wordt er over de verschillende deelprojecten van Sterke Lekdijk heen van elkaar geleerd. De Innovatiepartners hebben een breed pallet aan innovaties voor de dijkversterking in hun portefeuille. De komende tijd wordt onderzocht welke het best toegepast kunnen worden.

Emissieloos dijkversterken

Alle drie de partners delen de duurzaamheidsambitie van het waterschap om emissieloos en slim de Lekdijk te versterken. Project Sterke Lekdijk wil hiermee laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal met de duurzaamheidsambitie aan de slag te gaan bij dijkversterkingen.

Gunning

De gunning van project Sterke Lekdijk heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarmee komen de Innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble) per direct aan boord. Alleen met samenwerking en de durf om te vernieuwen kunnen innovaties vanuit de markt op grote schaal worden uitgerold. De partners stappen in bij de planuitwerkingsfase en vormen een gezamenlijk team met het waterschap.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.


Sterke Lekdijk

Meer informatie over Sterke Lekdijk en Innovatiepartnerschap

Wilt u meer weten over project Sterke Lekdijk en het Innovatiepartnerschap dat daarvoor gekozen is?