Terugblik bewonersavond dijkversterkingsproject Nieuwegein

Op woensdag 10 april hield het waterschap een informatieavond over dijkversterkingsproject Nieuwegein, onderdeel van het programma Sterke Lekdijk. Bij de informatieavond waren zo’n 50 belangstellenden aanwezig. De avond vond plaats in Dorpshuis Fort Vreeswijk, een bekende ontmoetingsplek voor de omgeving.

Hoogheemraad Els Otterman trapte de avond af met een introductie. Hierbij benoemde zij dat er veel projecten gaande zijn in Vreeswijk, zoals de renovatie van de Koninginnensluis. Het waterschap zit daarom regelmatig om de tafel met de gemeente Nieuwegein, Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht om de projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Daarna volgde een algemene presentatie door omgevingsmanagers Jan-Willem Vrolijk en Miriam Duijkers, die een toelichting gaven op de huidige stand van zaken en de aanscherping van het Voorkeursalternatief, het plan op hoofdlijnen. Tevens werd vooruitgeblikt op de aankomende Planuitwerkingsfase, waarin het ontwerp verder wordt uitgewerkt, onderzoeken op en rond de dijk worden uitgevoerd en de hoofdvergunningen worden aangevraagd. Nieuw is dat de renovatie van de Oude Sluis nu bij het project betrokken wordt. De kaart van het aangescherpte Voorkeursalternatief en de presentatie zijn te vinden op onze documentenpagina onder het kopje 'Informatieavonden'.

Aansluitend op de presentatie konden aanwezigen bij verschillende bemande thematafels nadere informatie krijgen over onderwerpen als grondverwerving, innovaties, omgevingseffecten en de Oude Sluis. De gemeente en Rijkswaterstaat waren ook aanwezig om vragen te beantwoorden. De sfeer was goed, er werden veel vragen gesteld en levendige gesprekken gevoerd. Ook was er mogelijkheid om vragen en opmerkingen schriftelijk te delen met het project. Deze zijn inmiddels allen van een reactie voorzien.

Het projectteam kijkt terug op een geslaagde avond met waardevolle gesprekken en ontmoetingen.

Programma Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven (55 km). Met deze dijkversterking zorgen we ervoor dat de dijk veilig blijft en ook in de toekomst een groot deel van de Randstad tegen overstroming beschermt. De dijkversterking biedt kansen om de dijk en het omliggende gebied mooier te maken. We zetten in op een veilige dijk, die ruimtelijk aantrekkelijk is en als verbindend element werkt voor onder andere water, mobiliteit, cultuur, recreatie en natuur. Dat doen we zo duurzaam mogelijk, op een vernieuwende manier en met behulp van nieuwe methodieken en producten. De versterking van de Lekdijk is onderdeel van de landelijke aanpak om Nederland te beschermen tegen hoogwater en overstromingen. Hierbij werken de waterschappen samen met het Rijk in onder meer het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).