Stappenplan glasvezel voor bewoners Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is bezig met het versterken van de Lekdijk. Dat doen we vanuit het programma Sterke Lekdijk. Bij de dijkversterking kijken we hoe we nog meer kunnen betekenen voor het gebied. Hierin trekken we samen op met de betrokken gemeenten. En met de bewoners van het gebied. Bewoners hebben de wens geuit om daar waar het nog niet het geval is, glasvezel te realiseren. Dit is geen opgave voor het waterschap, maar onze kennis en ervaring kunnen mogelijk  helpen om dit voor elkaar te krijgen. In dit stappenplan voor omwonenden geven we aan wat u zelf kunt doen en wat het waterschap daarin wel en niet kan betekenen.

Enkele uitgangspunten vooraf

  • Het beschermen van de waterveiligheid staat altijd voorop.
  • De hoofdaansluiting van de glasvezelkabel wordt niet in de dijk (zone waterstaatswerk) aangelegd. Uitzondering zijn de adressen die in deze zone staan. Voor deze adressen en buitendijkse aansluitadressen waar de kabel in de dijk moet worden gelegd, wordt maatwerk geleverd als dat kan. Als dijkkruisingen nodig zijn, wordt dit gedaan via technieken waarbij de waterveiligheid nooit in gevaar kan komen.
  • De ondersteuning die het waterschap bewoners biedt om glasvezel door telecomproviders gerealiseerd te krijgen, bestaat uit dit stappenplan en bijbehorend kaartmateriaal.
  • Eventuele aansluitkosten komen niet voor rekening van het waterschap.

In negen stappen naar glasvezel

1. Inzicht geven in waar glasvezel is en waar nog niet

Het waterschap kan inzicht geven waar in het gebied al glasvezel aanwezig is. Wij kunnen hiervan kaarten maken, op basis van gegevens van het kadaster. Om inzicht te krijgen in de situatie in de buurt van uw woning stuurt u een verzoek per e-mail naar sterkelekdijk@hdsr.nl  Vermeld hierin alstublieft uw adresgegevens. Deze e-mail is belangrijk, omdat we niet zomaar gegevens met iedereen kunnen delen. Met uw e-mail voldoen we aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Na ontvangst van uw e-mail stuurt het waterschap u de beschikbare gegevens per e-mail toe.

2. De Stichtse Rijnlanden: In principe kan het

In principe kan glasvezel worden aangelegd binnen het beheergebied van het waterschap. Dat is het uitgangspunt. Aan de Lekdijk ligt immers op een aantal plaatsen al glasvezel. Er geldt echter een belangrijke voorwaarde: de glasvezel moet buiten de dijk (zone waterstaatswerk) liggen.

3. Met maatwerk is glasvezel binnen de dijk misschien mogelijk

Kan glasvezel alleen worden aangelegd binnen de dijk (zone waterstaatswerk)? Dan bekijken we of dit met maatwerk mogelijk is. Dit maatwerk moet altijd geregeld worden via een vergunning. Er wordt technisch gekeken onder welke voorwaarden en met welk onderzoek toestemming kan worden verleend. Hierdoor kan de aanleg van glasvezel geen negatieve gevolgen hebben voor de waterveiligheid.

4. De behoefte aan glasvezel uitzoeken

Voor de aanleg van glasvezel is het belangrijk te weten hoeveel huishoudens er mee willen doen. U als bewoners moeten dit zelf uitzoeken en vastleggen. Dat kan bijvoorbeeld een vereniging, stichting of groep van bewoners doen.

5. Uitzoeken welke perceeleigenaren mee willen werken

Voor het aanleggen van glasvezel in de buurt van de dijk moet de kabel ergens door het aangrenzende land en/of parallel aan de dijk getrokken worden. Vanwege de waterveiligheid mag de hoofdaansluiting niet door de dijk (zone waterstaatswerk) worden aangelegd. Daarom is het belangrijk dat perceeleigenaren willen meewerken. Het uitzoeken en vastleggen hiervan is in principe aan de bewoners of aan de telecomprovider.

6. Bespreek wat u heeft uitgezocht met het projectteam

Na het uitzoeken van hoeveel huishoudens er mee willen doen en of de perceeleigenaren willen meewerken, gaat het projectteam van de dijkversterking graag nog een keer met (een afvaardiging van) bewoners in gesprek. We denken dan graag nog een keer met u mee. En we kunnen u adviseren met welke telecomprovider het beste contact kan worden gezocht voor het vervolgtraject en hoe u dit het beste kunt doen. Let op: het gaat hier nadrukkelijk om een gezamenlijk plan van bewoners en niet om individuele wensen.

7. Naar de telecomprovider

Nadat het projectteam van het waterschap advies heeft gegeven, moeten bewoners zelf een telecomprovider benaderen. U kunt dit gezamenlijk doen door voor meerdere adressen een melding te doen op mijnaansluiting.nl. Deze website is de ingang voor nutsbedrijven, waaronder ook telecommunicatie. Vanaf daar gaat het aansluitproces lopen. En krijgt iemand een aanbieding onder welke voorwaarden aangesloten kan worden. Met een postcodecheck wordt duidelijk welke telecomproviders in de buurt een net hebben liggen. Vanaf Culemborg tot de Beatrixsluis in Nieuwegein en binnen de bebouwde kommen van de verschillende plaatsen heb je voor het krijgen van een individuele aansluiting vanaf de beschikbare netten de meeste kans. Buiten deze gebieden liggen er over het algemeen langs de Lekdijk vanaf Amerongen tot Schoonhoven geen glasvezelnetten.

Geeft de website van mijnaansluiting.nl aan dat er geen telecomnetwerk in de buurt is? Dan kunt u met de informatie die u van het waterschap kreeg, contact opnemen met de klantenservice van een netwerkbedrijf. Zo komt u in contact met de juiste mensen binnen de telecomprovider die zich bezig houdt met nieuwe netten/aansluitingen.

Voor individuele aanvragen verloopt dit proces ook via de website van mijnaansluiting.nl. Op deze website wordt alles duidelijk uitgelegd.

8. Telecomprovider doet een voorstel aan de bewoners

Hierin is het waterschap – ook financieel – geen partij.

9. Tracé bekend: leg het eerst voor aan het waterschap

Is het beoogde tracé voor de glasvezelkabel bekend? Bespreek dan met de telecomprovider dit eerst te delen met het waterschap. Dit kan via de website van De Stichtse Rijnlanden: https://www.hdsr.nl/regelen/vergunning-subsidies/melding-vergunning. Hierdoor weten we zeker dat er een plan uitkomt dat voor iedereen uitvoerbaar is en dat vergunningen kunnen worden verleend.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden wenst u veel succes!