Bestuur waterschap bespreekt ontwerpplan dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk

In de afgelopen twee jaar heeft het waterschap samen met bewoners, gebruikers en belangenorganisaties gewerkt aan de dijkversterkingsplannen tussen Jaarsveld en Vreeswijk.

Samenwerken aan een nieuwe dijk

De Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk wordt de komende jaren versterkt, zodat deze klaar is voor de toekomst. Het waterschap wil de dijkversterking aangrijpen om tegelijkertijd de omgeving mooier te maken. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met bewoners, agrariërs, verenigingen, de gemeenten Nieuwegein, IJsselstein en Lopik, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht. De afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan één integraal ontwerp: het voorkeursalternatief.

In het plan hanteren we overal hetzelfde dijkprofiel, met maatwerk waar dat nodig is. Dit noemen we de nieuwe dijk.

JAV - dwarsprofiel nieuwe dijk
Dwarsprofiel van de nieuwe dijk

Het voorkeursalternatief in het kort

Op hoofdlijnen ziet het voorkeursalternatief er als volgt uit:

  • Op een aantal plekken wordt de dijk verhoogd. Waar nodig worden taluds verflauwd.
  • De weg op de dijk richten we zoveel mogelijk fietsvriendelijk in.
  • Op plaatsen waar de stabiliteit van de dijk onvoldoende is, verstevigen we de binnenkant van de dijk met extra grond.
  • Aan beide kanten van de dijk komt een 5 meter brede beheerstrook, dat aan de rivierkant mogelijk ook als wandelpad te gebruiken is.
  • Op plekken waar geen ruimte is voor een versterking met een grondberm, passen we ondergrondse verticale constructies toe.

In deze publieksfolder leest u meer over de voorgestelde maatregelen. Voor de achtergrond van bepaalde keuzes of voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de volledige Nota Voorkeursalternatief (arcgis.com).

De Nota Voorkeursalternatief en de bijbehorende milieueffectrapportage (mer deel 1) zijn ook als PDF op te vragen via Sterkelekdijk@hdsr.nl.


Mogelijkheid tot inspreken bij commissievergadering

Op 1 december 2022 worden de plannen besproken in de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK). Deze commissie adviseert het algemeen bestuur van het waterschap over de plannen. De vergadering is openbaar; u kunt bij deze commissie inspreken. Hiervoor moet u uiterlijk vóór het begin van de vergadering een verzoek indienen bij de voorzitter.

Aanmelden om in te spreken

Vraagt u via ons algemene telefoonnummer (030) 634 57 00 naar een medewerker van de afdeling Bestuursondersteuning of mail naar bestuurszaken@hdsr.nl.

Hoe gaan we verder?

Vanaf begin 2023 werken we het voorkeursalternatief uit tot een definitieve oplossing voor de dijkversterking. We werken het ontwerp verder uit en vragen de benodigde vergunningen aan. Daarbij maken we ook afspraken met onze gebiedspartners over de samenwerking bij het verder uitwerken van de plannen. Ook in deze fase betrekken we u bij onze plannen en kunt u uw wensen en aandachtspunten bij ons aangeven.

Pas in 2025 gaat de eerste schop in de grond.

Keukentafelgesprekken met grondeigenaren

Het waterschap gaat met alle grondeigenaren aan de Lekdijk in gesprek. Voor het deel Jaarsveld-Vreeswijk gebeurt dit in de tweede helft van 2023.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over onze plannen?  Neemt u gerust contact op met de omgevingsmanager van dit project, Marloes Springer. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 22 70 61 04 of via
e-mailadres sterkelekdijk@hdsr.nl.

Met vragen over grondverwerving kunt u terecht bij Mike Seelen, coördinator Grondzaken via 06 - 11 61 47 70