Realisatie Hoogwatervoorziening Woerdense Verlaat

Om gebouwen te beschermen tegen scheurvorming en verzakking door een te laag waterpeil, laat het waterschap verschillende maatregelen uitvoeren. Het gevolg hiervan is dat het peil bij de gebouwen stijgt en op de agrarische percelen daalt. Hierdoor kunnen agrariërs hun percelen goed betreden.

Wat gaan we doen?

De maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het graven van een watergang, aanbrengen van dammen, duikers, overstorten en een inlaat. De werkzaamheden worden uitgevoerd op grondgebied van derden en van het waterschap.

Waarom gaan wij dit doen?

Door deze maatregelen uit te voeren wordt voldaan aan het peilbesluit voor het peilgebied Kamerik West en Oost volgens het in 2013 vastgestelde projectplan en peilbesluit.

Wie voert het werk uit?

Wie deze werkzaamheden gaat uitvoeren en op welke manier, is nog niet bekend. Zodra er meer bekend is, wordt de informatie op deze pagina aangevuld.

Op deze kaart is te zien waar de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden.

Contact

Hoogwatervoorziening Oud Kamerik

Dit project is onderdeel van het reeds gerealiseerde project "Hoogwatervoorziening Oud Kamerik" en is onderdeel van het peilbesluit voor het gebied Kamerik West en Oost.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u vinden via onderstaande link

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering van dit project start medio 2021.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de werkzaamheden worden afgerond. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.