Kadeverbetering Kromme Mijdrecht en Kollensloot

Laatst gepubliceerd op 7 januari 2022

In 2017 is de zuidelijke kade langs de Kollensloot en een klein deel van de Kromme Mijdrecht getoetst aan de wettelijke leidraad van de provincie Utrecht. De uitkomst is dat de kades niet voldoen aan de normering die de provincie Utrecht heeft opgesteld. Het doel van de kadeverbetering is om de functie van de kade, namelijk het keren van water, weer op het juiste niveau te brengen.

Wat gaan we doen?

We gaan circa 600 meter kade verbeteren, grofweg in te delen in drie deelgebieden. In het oostelijk deel van de Kollensloot en een klein deel langs de Kromme Mijdrecht brengen we over een lengte van 200 meter een stalen damwand aan. In het westelijk deel van de Kollensloot brengen we op de resterende 400 meter een beschoeiing aan en hogen we de grond op.

Waarom gaan we dit doen?

De huidige kade voldoet niet aan de normen. Het waterschap verbetert de kades langs de Kromme Mijdrecht en Kollensloot, zodat deze voor minimaal 30 jaar (en voor damwandconstructies minimaal 50 jaar) voldoen aan de provinciale waterveiligheidsnormen.

Wat is onze werkwijze?

De werkzaamheden worden zo veel als mogelijk via het water uitgevoerd waardoor de overlast tot het minimum wordt beperkt. Daarnaast moeten een aantal bomen en beplanting op de kruin en in het talud van de waterkering worden verwijderd. Deze bomen en beplanting kunnen schade aanrichten aan de waterkering bijvoorbeeld als er een boom omvalt.

Wie voert het werkt uit?

Aannemer De Heer land en water uit Polsbroek voert de werkzaamheden uit.

Contact

Bastiaan Gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Directievoerder

Planning

De uitvoeringsperiode is nog niet bekend, dit is afhankelijk van de levering van de stalen damwand. Indien de planning bekend is, wordt deze zo spoedig mogelijk gecommuniceerd.

De werkzaamheden gaan in januari 2022 van start.

De verwachting is dat de werkzaamheden in juli 2022 worden afgerond.