Renoveren gemaal Galecop

Gemaal Galecop

Gemaal Galecop is gelegen te Nieuwegein en zorgt voor ontwatering van de Galecopperwetering, waar een deel stedelijk gebied als de polder Rijnenburg op afwatert. Het waterschap gaat het gemaal renoveren en wil tegelijkertijd het gemaal passeerbaar maken voor vissen, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. In de huidige situatie vormt het gemaal voor vissen een barrière tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de achterliggende polders.

Procedure Projectplan Waterwet

De aanleg van de vispassage zorgt voor een aanpassing van het watersysteem. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een projectplanprocedure doorlopen. Het ontwerp-Projectplan heeft ter inzage gelegen vanaf 7 juni tot en met 18 juli 2023. Omdat er in die periode geen zienswijze is ingediend is het plan op 22 augustus door het dagelijks bestuur definitief vastgesteld.

Aanleg vispassage

Het waterschap werkt aan de verbetering van de waterkwaliteit in haar beheersgebied. Eén van de maatregelen is het realiseren van vispassages. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Subsidie

De vispassage wordt mede gefinancierd met een EU/POP3 subsidie.

Contact

David Reurslag
David Reurslag
Projectleider