Kadeverbetering Korte Linschoten Westzijde

Regionale waterkeringen worden door het waterschap elke 12 jaar op waterveiligheid getoetst. Uit de laatste toetsing blijkt dat de kade langs de Korte Linschoten Westzijde, tussen de Haardijk en M.A. Reinaldaweg, niet meer voldoet aan de provinciale waterveiligheidsnormen als het gaat om de sterkte. Om ervoor te zorgen dat deze waterkering voor de komende 30 jaar weer voldoet aan de waterveiligheidsnormen, gaan wij eind 2023 kadewerkzaamheden uitvoeren.

Wat houdt het project in?

We gaan de houten beschoeiing in de Korte Linschoten vervangen door een stalendamwandconstructie die wordt voorzien van een houten gording (houten balk vlak boven het water). Daarnaast gaan wij, mede met het oog op verkeersveiligheid, in samenwerking met de gemeente Montfoort de grasstrook tussen de weg en het water verder aanvullen met grond. Hierdoor wordt het talud minder steil.

Steigers en ligplaatsen

Voor het uit te voeren werk langs de oever is het noodzakelijk om steigers (deels) te verwijderen. Vergunde steigers laten we in overleg met de eigenaar door de aannemer verwijderen. Na het afronden van de werkzaamheden wordt deze steiger door de aannemer teruggeplaatst. Niet vergunde steigers, die illegaal langs de waterkant staan, laten we voorafgaand aan de werkzaamheden door de aannemer verwijderen. Deze steigers worden na afloop van de werkzaamheden niet teruggeplaatst. Het is wel mogelijk om een vergunningsaanvraag voor een steiger in te dienen, zodat na afloop van de werkzaamheden en nieuwe, vergunde steiger kan worden aangelegd.

Bomen

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk dat een aantal bomen worden gekapt. Hiervoor geldt een herplantplicht. Dat betekent dat wij na afloop van de werkzaamheden nieuwe bomen terug gaan planten.

Waar staan we nu?

Op dit moment hebben we het definitieve ontwerp uitgewerkt en heeft de gemeente Montfoort, als bevoegd gezag, een omgevingsvergunning voor de uitvoering van de werkzaamheden afgegeven. Ook heeft HDSR voor de strekking langs de Korte Linschoten Westzijde een wijziging van de eerdere verleende watervergunning afgegeven.

De komende tijd zijn we bezig om het bestek op te stellen zodat we de werkzaamheden kunnen aanbesteden. Dat betekent dat wij aan de hand van het definitieve ontwerp en door ons gestelde eisen een aannemer kiezen en afspraken maken met deze aannemer over de uitvoering van de werkzaamheden. Het is de bedoeling dat de aannemer eind 2023 aan de slag gaat.

Contact

Relatie met andere projecten

Op dit moment werkt de gemeente Montfoort in samenwerking met het waterschap ook aan een kadeverbetering langs Korte en Lange Linschoten in het dorp. Het gaat hierbij om de kades langs de straten: Korte Linschoten Westzijde (tussen de M.A. Reinaldaweg en Raadhuisstraat), Raadhuisstraat, Korte Linschoten Oostzijde, Dorpstraat en Engherzandweg. Deze werkzaamheden staan los van de werkzaamheden aan de Korte Linschoten Westzijde