Revisie hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde

In de Lopikerwaard is rondom nagenoeg alle schadegevoelige bebouwing een hoogwatervoorziening aanwezig. In de watergangen binnen een hoogwatervoorziening wordt een op de bebouwing afgestemd waterpeil gehanteerd. De hoogwatervoorzieningen zijn in de periode 1985 – 1990 ingericht door de ruilverkavelingscommissie. Dit maakte een peilverlaging in de achterliggende polder mogelijk.

Een hoogwatervoorziening bestaat uit een stelsel van watergangen verbonden met duikers. De aanvoer van water vindt plaats door een inlaat en het waterpeil wordt geregeld met een stuw en/of een stuwende duiker. De watergangen in de hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde zijn door middel van inlaatduikers verbonden met de Benschopperwetering. De hoogwatervoorziening bestaat uit een aantal peilgebieden met verschillende waterpeilen. Elk peilgebied heeft een eigen wateraanvoer en –afvoer naar de polder. Het waterpeil in de hoogwatervoorziening is afhankelijk van het waterpeil in de Benschopperwetering. Dit waterpeil wordt onder andere geregeld door de stuw en het opvoergemaal ’t Hazepad.

Wat gaan we doen?

Vanaf 2009 heeft het waterschap al groot onderhoud laten uitvoeren aan de hoogwatervoorzieningen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Haastrecht en IJsselstein en langs de Lopikerwetering, de Benschopperwetering, de Polsbroekervoorwetering en de Cabauwsekade. Dit jaar is de hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde tussen de Damweg en de M.A. Reinaldaweg (N204) aan de beurt.

Om dit te realiseren worden er overstortduikers geplaatst, worden de duikers die aanwezig zijn hersteld en gemarkeerd en ongewenste doorspoelduikers verwijderd.

Waarom gaan we dit doen?

De overstortduikers worden aangebracht zodat het water afgevoerd kan worden naar de achtergelegen polder. Dit gebeurt wanneer het waterpeil te snel stijgt door hevige neerslag. Deze overstortduikers worden aan de bovenstroomse zijde opgenomen in een damwandscherm. Hiermee wordt voorkomen dat de duiker kan verzakken.

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. Veel van deze duikers zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen, waar nodig, aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk. Daarnaast zullen we de duikers laten doorspuiten om de doorstroming te waarborgen.

Tijdens een inventarisatie hebben we geconstateerd dat op verschillende locaties eigenaren op eigen initiatief een doorspoelduiker hebben aangelegd, of dat bestaande duikers overbodig zijn geraakt. Via deze duikers stroomt ongecontroleerd onnodig water weg uit de hoogwatervoorziening naar de achterliggende polder. Dit leidt ertoe dat het poldergemaal onnodig veel draait en dat meer water ingelaten moet worden dan voor het peilbeheer noodzakelijk is. Dit is een ongewenste situatie die wij willen veranderen. Het waterschap zal daarom de betreffende doorspoelduikers verwijderen en de dammen weer goed waterdicht maken.

Wat is onze werkwijze?

Overstortduikers aanbrengen

Als gevolg van klimaatverandering houdt het waterschap in de toekomst rekening met hevigere buiten. Om de kans op wateroverlast in de hoogwatervoorziening te verminderen worden er op een aantal kwetsbare plaatsen overstortduikers aangelegd. Deze overstortduikers staan onder normale omstandigheden droog.

Herstellen en markeren duikers

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. Veel van deze duikers zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen, waar nodig, aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk. Daarnaast zullen we de duikers laten doorspuiten om de doorstroming te waarborgen.

Bestektekening

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

De uitvoering van de werkzaamheden zal eind augustus 2020 aanvangen.

Naar verwachting worden de werkzaamheden eind oktober 2020 afgerond.