Onderhoud Ontlaststelsel Jaarsveld

Laatst gepubliceerd op 16 december 2020

Bij de aanleg van het 'stelsel Jaarsveld' is een onderhouds- en testregime opgesteld. Het onderhoud en de testen zijn erop gericht het stelsel in goede conditie te houden en de beheerder ervan te verzekeren dat het functioneert.

Wat gaan we doen?

Het ontlaststelsel is inmiddels 20 jaar geleden aangelegd. De eerste landelijke beoordelingsronde voor de primaire waterkeringen en het daaruit voortgekomen versterkingsprogramma bieden aanleiding om de onderhoudsstaat van het ontlaststelsel tegen het licht te houden. Inmiddels is het project Sterke Lekdijk opgestart en is tussen de project- en beheerorganisatie afgesproken dat beheer de benodigde onderzoeken laat uitvoeren naar de onderhoudsstaat. Als uit onderzoeken blijkt dat maatregelen op korte tijd nodig zijn, dan zullen deze als separaat project uitgevoerd worden.

Om de urgentie van maatregelen te bepalen, worden tijdens de onderzoeken alle leidingen in het stelsel geïnspecteerd, getest en onderhouden. De onderzoekresultaten worden onder andere gebruikt om te bepalen of er de komende jaren onderdelen van het systeem verbeterd of vervangen moeten worden.

Waarom gaan we dit doen?

Het ontlaststelsel in Jaarsveld is in 1999 aangelegd als alternatief voor een dijkverzwaring. Aanleiding voor de aanleg was de bestaande piping-opgave in combinatie met het beschermde dorpsgezicht van Jaarsveld. Tussen de monumentale bebouwing in zijn filters geslagen, die via afvoerleidingen verbonden zijn met een verzamelput, die kan lozen op het oppervlaktewater. Bij normale peilen van de Lek is het systeem gesloten. Bij een hoog rivierpeil (2.40 m +NAP) begint het systeem water uit de bronnen af te voeren naar een sloot, tot het rivierpeil weer zakt. Hierdoor wordt voorkomen dat er opbarsting ontstaat en mogelijk zand voerende wellen en piping optreedt.

Wat is onze werkwijze?

Om het stelsel te kunnen onderzoeken, zijn er twee inspectiefases gepland. De eerste inspectie heeft op 16 juni 2020 plaatsgevonden. Tijdens deze inspectie werd een klein deel van het stelstel geïnspecteerd en de resultaten van deze inspectie zijn gebruikt tijdens de tweede fase.

De tweede inspectie heeft van 6 t/m 15 oktober plaats gevonden. Tijdens deze inspectie zijn de putten die leiden tot het stelsel zowel als onder de openbare weg als op privé terrein geopend. Deze inspectie heeft twee delen.

Inspectie in verschillende fases.

Het eerste deel wordt ook de voorbereidingsfase genoemd. Tijdens de voorbereidingsfase wordt alle grond en zand die in de putten ligt met de hand door een medewerker verwijderd. Deze eerste fase is kortdurend en zal geen hindernis opleveren.

Het tweede deel, ook inspectie fase genoemd, wordt door medewerkers van Nebest met behulp van inspectie wagens en robots met camera’s uitgevoerd. In deze fase worden alle putten geopend, zodat de horizontale en verticale leidingen van het stelsel kunnen worden schoongemaakt, geïnspecteerd en getest. Het schoonmaken van de leidingen gebeurt met behulp van een speciaal daarvoor ingerichte vrachtwagen. Een andere wagen is uitgerust met een camera, zodat de leidingen kunnen worden bekeken. De camera wordt door de inspectiewagen of een medewerker gemonitord. De inspectieresultaten worden gebruikt om te bepalen of er de komende jaren onderdelen van het systeem verbeterd of vervangen moeten worden.

De putten.

Een deel van de putten ligt onder de openbare weg. Wanneer deze putten worden geïnspecteerd is de kans groot dat (een deel van) de weg tijdelijk afgezet wordt. In dat geval kunnen auto's omrijden via een andere route. Fietsers en voetgangers hoeven geen andere route te kiezen. Een aantal putten ligt op particulier terrein. Omdat de putten geopend en schoongemaakt worden, moeten we toegang tot privé terrein hebben. Daarom worden de eigenaren per brief ter medewerking gevraagd. De veiligheid van bewoners wordt te allen tijden gegarandeerd door het plaatsen van hekken of pionnen.

Wie voert het werkt uit?

De inspecties en werkzaamheden worden door Nebest BV en M.J. Omen uitgevoerd.

Contact

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.