Aanleg vispassage gemaal de Zwaan

Laatst gepubliceerd op 4 augustus 2022

In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water neemt het waterschap maatregelen in het watersysteem.  De richtlijn heeft als doel de chemische en ecologische waterkwaliteit te verbeteren met als resultaat schoon en gezond water in alle Europese lidstaten. Binnen het programma neemt het waterschap hiervoor zelf maatregelen in het watersysteem.

Wat gaan we doen?

Het doel van het project is om een goede ecologische verbinding te maken tussen de maalviet van gemaal De Koekoek en de Lopikerwetering. ln combinatie met eerder aangelegde vispassages ontstaat dan een verbinding met de Gekanaliseerde Hollandse lJssel.

Waarom gaan we dit doen?

Stuwen, dammen, gemalen en sluizen vormen een barrière voor vissen. Ze beperken het leef- en voedselgebied. Het waterschap hecht belang aan een gevarieerde en gezonde visstand. Een gezonde visstand is meestal belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit (vis zit vrij hoog in de voedselkringloop). Daarom zijn er vispassages ontwikkeld. Deze zorgen voor een goede ecologische verbinding van watergangen, zodat de vissen vrij kunnen migreren over een groot gebied.

Wat is onze werkwijze?

  • Fase 1: De locatie is niet heel eenvoudig voor de aanleg van een vispassage. Er wordt daarom eerste een haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te kijken of het project technisch en financieel haalbaar is.
  • Fase 2: Als dat het project haalbaar is, dan zal er een voorontwerp worden gemaakt en worden gesproken met alle belanghebbenden.
  • Fase 3: Vervolgens wordt er een uitvoeringsplan gemaakt en vind de aanbesteding van de werkzaamheden plaats.
  • Fase 4: De werkzaamheden worden door een aannemer uitgevoerd.

Subsidie

Het project wordt mede gefinancierd met Europese subsidie vanuit de provincie Utrecht.

subsidie

Contact

Relatie met andere projecten

Dit project is onderdeel van het programma Gezond Water.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning gewijzigd wordt.

Fase 1 - Uitvoering van de haalbaarheidsstudie (januari 2020 tot en met maart 2021)

In deze fase wordt het voorontwerp uitgewerkt.

Fase 3 - Uitvoeringsplan wordt gerealiseerd en wordt aanbesteed (juni 2021 tot en met december 2021)

De verwachting is dat de werkzaamheden op 17 augustus 2022 starten.

De verwachting is dat de werkzaamheden in oktober 2022 worden afgerond.