Planning Baggeren watergangen Polder Bonrepas

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

In deze fase worden peilingen uitgevoerd, waterbodemonderzoeken worden uitgevoerd en er wordt geïnventariseerd of er beschermde planten- en diersoorten aanwezig zijn. Ook worden vergunningen aangevraagd. Deze fase sluit af met het opstellen van een bestek.

Deze fase start met de aanbesteding, het maken van plannen door de aannemer en wordt gevolgd door de uiteindelijke uitvoering. Als er gebaggerd wordt in het broedseizoen, wordt het werk begeleid door een ecoloog. Tot het eerste kwartaal van 2025 heeft de aannemer de tijd om de werkzaamheden af te ronden. Indien we gebruik maken van een weiland depot zal deze max. na 3 jaar worden opgeruimd.