Start inspraak bouw gemaal Waardsedijk in Oudewater

Gepubliceerd op 27 maart 2015

Het waterschap is van plan om een nieuw gemaal te bouwen aan de Waardsedijk in de gemeente Oudewater. Dit gemaal is nodig om in tijden van veel regen het water via de Hollandse IJssel af te kunnen voeren. Op dit moment wordt al het overtollige water van de polders in de Linschoterwaard naar de Oude Rijn afgevoerd. Dit water wordt samen met het water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik door de Oude Rijn via Bodegraven afgevoerd.
Veel regen zorgt voor een hoge waterstand in de Oude Rijn, waardoor de polders geen water meer kunnen lozen. Hierdoor stijgt ook het waterpeil in de polders, wat tot wateroverlast kan leiden.

Met de bouw van gemaal Waardsedijk komt een nieuwe afvoerroute beschikbaar en wordt de afvoercapaciteit vergroot. Het watersysteem van het hele Oude Rijngebied wordt robuuster. Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard wordt opgelost, en in een veel groter gebied verminderd.

Extra werkzaamheden

Behalve de bouw van een nieuw gemaal wordt ook een brede, nieuwe watergang gegraven, de maalvliet. Deze maalvliet zorgt er voor dat het water bij het gemaal kan komen. Daarnaast wordt een aantal bestaande watergangen verbreed of krijgen een nieuw profiel. Het huidige gemaal Snelrewaard is overbodig en wordt ontmanteld. Hiervoor in de plaats bouwt het waterschap een nieuwe stuw met een vispassage.

Ontwerp-projectplan

Om de bouw van gemaal Waardsedijk mogelijk te maken, heeft het waterschap een ontwerp-projectplan opgesteld. In dit ontwerp-projectplan wordt beschreven wat het waterschap gaat doen en waar en hoe de werkzaamheden uitgevoerd worden.
Om alle belanghebbenden te informeren en de mogelijkheid te bieden een reactie te geven op de plannen, start op 31 maart een formeel inspraaktraject. Belanghebbenden kunnen tot en met 11 mei 2015 een officiële zienswijze indienen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meinou Kok (afdeling Planvorming en advies) van het waterschap, tel. (030) 634 5912 kok.mh@hdsr.nl