Waterberging Put van Broekhoven Nieuwerbrug aan de Rijn

Laatst gepubliceerd op 27 februari 2024

Om wateroverlast tijdens extreme neerslag te voorkomen zijn we continu bezig met het optimaliseren en aanpassen van ons watersysteem. Een van die aanpassingen is het creëren van meer waterberging in het polder- en boezemsysteem van de Oude Rijn.

De aanleiding

Als waterschap komen we voor een steeds grotere opgave te staan. Door de klimaatverandering regent het harder en komen er meer periodes voor van langdurige droogte.

Om wateroverlast tijdens extreme neerslag te voorkomen zijn we continu bezig met het optimaliseren en aanpassen van ons watersysteem. Een van die aanpassingen is het creëren van meer waterberging in het polder- en boezemsysteem van de Oude Rijn.

Overtollig water uit het grootste deel van het gebied Oude Rijn wordt door middel van gemalen weggepompt naar het boezemstelsel Oude Rijn. Als het heel hard regent en alle poldergemalen maximaal moeten draaien is de gezamenlijke capaciteit daarvan groter dan afvoercapaciteit van sluis Bodegraven. De capaciteit van de sluis kan ook aanzienlijk worden beperkt door een harde westenwind en/of hogere waterstanden op de boezem van Rijnland. Het gevolg is dat de peilen op de boezem van Woerden stijgen.

Waterbergingsgebied

Een waterbergingslocatie helpt om het water tijdelijk te bergen en zo wateroverlast in de polders te voorkomen. Recent heeft het waterschap een grote waterplas  in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangekocht, bekend onder de naam Put van Broekhoven. Doel is de waterplas in te richten als toekomstig waterbergingsgebied.

Samen met

Samen met belangrijke stakeholders als de gemeente Bodegraven – Reeuwijk, de belangenorganisaties en de buren van de plas, gaan we de komende tijd onderzoeken of we functies van de locatie kunnen versterken (waterkwaliteit / ecologie) of andere functies aan het gebied kunnen toevoegen (recreatie / cultuurhistorie).

Verkenning

Het waterschap is begonnen met een verkenningsfase om technische oplossingen te onderzoeken voor waterberging in de Put van Broekhoven. We overwegen ook mogelijke aanvullende functies, zoals natuur en recreatie. Het onderzoek omvat verschillende aspecten, waaronder ecologie, bodem en archeologie

Samenwerking

Het waterschap werkt samen met de gemeente, provincie en directe omwonenden om de kaders, eisen en wensen vast te stellen voor dit project. Deze samenwerking helpt bij het bepalen van de aanpassingen die aan de put moeten worden gedaan. Op basis van de opgehaalde informatie bepaalt het waterschap hoe de put aangepast moet worden om te kunnen werken als waterberging. En om te kijken welke aanvullende (neven) functies, zoals natuur en recreatie, mogelijk zijn.

Planning

In opdracht van het waterschap voert Antea Group de verkenning uit. Deze verkenning loopt tot en met maart 2024. Tijdens deze periode worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook vinden er ontwerpsessies plaats met experts om twee voorkeursalternatieven te ontwikkelen

Informatiebijeenkomsten

De 2e bewonersbijeenkomst stond in het teken van een ontwerpsessie en was bedoeld om de bewoners te informeren over de uitkomsten van diverse onderzoeken. De uitkomsten hebben tot twee varianten in het ontwerp geleid. Deze zijn tijdens het tweede deel van de avond met de bewoners besproken. Zij konden hun ideeën, opmerkingen en suggesties geven op de varianten. De input wordt gebruikt om het ontwerp aan te passen. 
Er volgt nog een 3e bewonersbijeenkomst. Dan gaan we in op de vragen die gesteld zijn tijdens de 2e bijeenkomst. Ook delen we dan de resultaten van de afronding van de verkenningsfase.

Contact

bastiaan_gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u aanwezig wilt zijn bij de informatiebijeenkomst? Dan kunt u contact opnemen met Raoul Kanters, de Omgevingsmanager van de verkenningsfase, via Raoul.Kanters@anteagroup.nl.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Ingenieursbureau Antea Group onderzoekt de haalbaarheid van het project in het gebied.

Fase 2 - Planuitwerkingsfase

Status: Aankomend

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het plan is uitgewerkt. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.