Verkenning waterberging Put van Broekhoven Nieuwerbrug aan de Rijn

Laatst gepubliceerd op 15 december 2022

De oppervlakte van de boezem van de Oude Rijn is te gering om onder extreme omstandigheden voldoende water te kunnen bergen. HDSR heeft als doelstelling het boezemstelsel robuuster en klimaatbestendiger te maken. Hierdoor is extra waterberging nodig.

Wat gaan we doen?

Het doel van dit project is om, in samenspraak met de omgeving, te verkennen waar mogelijke geschikte locaties zijn waar water geborgen kan worden. In deze gebieden moet minimaal 50.000 m3 water tijdelijk opgeslagen kunnen worden. Het waterschap wil het watersysteem robuuster maken door én de oppervlakte van de boezem te vergroten én is op zoek naar locaties langs het boezemstelsel waar tijdelijk water geborgen kan worden. Op voorhand biedt deze locatie een unieke kans om met “minimale” ruimtelijke ingrepen een groot waterbergingsgebied te realiseren.

Waarom gaan we dit doen?

De weersomstandigheden worden steeds extremer. De regenbuien worden steeds heftiger. Tegelijk neemt de kans op lange periodes van droogte toe. Het waterschap wil hierop voorbereid zijn. Verkennende gesprekken hebben uitgewezen dat de Put van Broekhovenmogelijk ingezet kan worden voor waterberging.

Van de regen naar de zee

Overtollig water uit het grootste deel van het gebied Oude Rijn wordt door middel van gemalen weggepompt naar het boezemstelsel Oude Rijn. Als het heel hard regent en alle poldergemalen maximaal moeten draaien is de gezamenlijke capaciteit daarvan groter dan afvoercapaciteit van sluis Bodegraven. De capaciteit van de sluis kan ook aanzienlijk worden beperkt door een harde westenwind en/of hogere waterstanden op de boezem van Rijnland. Het gevolg is dat de peilen op de boezem van Woerden stijgen.

Nieuwe klimaatscenario's voorspellen meer overlast

Uiteindelijk moeten er gemalen uitgezet worden om te voorkomen dat de keringen langs de boezem gaan overlopen. Het gevolg hiervan is wateroverlast en mogelijk schade in de polders. Het komt ongeveer 1 keer in de 2 jaar voor dat de boezem het maalstopniveau (bijna) bereikt. Nieuwe klimaatscenario’s wijzen uit dat het steeds aannemelijk wordt dat in de nabije toekomst vaker maalstops optreden. Hierdoor neemt de overlast in de bemalen gebieden toe.

Wat is onze werkwijze?

Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarin met name onderzocht wordt wat de ecologische en ruimtelijke gevolgen zijn voor het waterbergingsgebied.

Wie voert het werkt uit?

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Sweco.

Contact

bastiaan_gijsbertsen
Bastiaan Gijsbertsen
Projectleider

Relatie met andere projecten

Dit project is onderdeel van het watergebiedsplan Linschoterwaard.

Bijzonderheden

Deze locatie biedt kansen om, naast waterberging, ook doelstelling op het gebied van onder andere recreatie, ecologie, cultuurhistorie, woningbouw te realiseren.

Planning

De voorlopige projectplanning is onderverdeeld in verschillende fases. Deze planning wordt bijgewerkt als er nieuwe informatie beschikbaar is of als de planning wijzigt.

Ingenieursbureau Sweco onderzoekt de haalbaarheid van het project in het gebied.

Op dit moment is nog niet bekend wanneer het plan is uitgewerkt. Zodra er meer informatie bekend is, wordt deze pagina aangevuld.