Algemeen bestuur

Het algemeen bestuur (AB) is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, waarvan 26 verkiesbare en 4 geborgde (niet-verkiesbare) zetels. De precieze zetelverdeling van het algemeen bestuur kunt u raadplegen.

Duocommissieleden

In commissies uit het algemeen bestuur (AB) worden de voorstellen van het college (dagelijks bestuur) voorbesproken en wordt hierover advies uitgebracht aan het college, waarna de voorstellen ter besluitvorming aan het AB worden voorgelegd. Elke fractie heeft de mogelijkheid om een duocommissielid aan een commissie te laten deelnemen. Een geïnstalleerd duocommissielid is niet tevens AB-lid, maar stond wel op de kandidatenlijst voor de verkiezingen c.q. op de reservelijst voor de geborgde AB-zetels.