Algemeen bestuur

De leden van het algemeen bestuur

Leden algemeen bestuur

Op de foto ontbreken de heren De Beaufort en Kooy.

Informatie over de bestuursleden zoals de nevenfuncties en in welke commissie het bestuurslid zitting heeft vindt u hier:

Samenstelling

Het algemeen bestuur is het hoogste beslisorgaan van het waterschap. Het zet beleid uit en neemt beslissingen. Het algemeen bestuur bestaat uit dertig leden, verdeeld over negen politieke partijen. Met ingang van 23 maart 2015 is de verdeling als volgt:

  • Water Natuurlijk (6 zetels)
  • VVD (4 zetels)
  • CDA (3 zetels)
  • PvdA (3 zetels)
  • Partij voor de Dieren (3 zetels)
  • Waterschap@Inwonersbelangen (1 zetels)
  • Algemene Waterschapspartij (1 zetel)
  • ChristenUnie (1 zetel)
  • SGP (1 zetel)

Daarnaast zijn er zeven geborgde (niet-verkiesbare) zetels. Deze zijn toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen. Dit zijn Agrariërs (3 zetels), Bedrijven (2 zetels) en Bos- en Natuureigenaren (2 zetels). De leden van de drie belanggroeperingen vormen samen de fractie Landbouw, Natuur en Economie (LNE).

Verkiezingen

Het algemeen bestuur bestaat uit de dijkgraaf en 30 leden.

Geborgde zetels

Van de 30 zetels zijn er minimaal 7 geborgd, wat inhoudt dat deze niet verkiesbaar zijn. Deze worden toegewezen aan vertegenwoordigers van verschillende groeperingen (agrariërs, bedrijfsleven en natuurorganisaties).

Volgende verkiezingen in 2019

De verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur vinden eens per vier jaar plaats. De vorige verkiezingen waren in 2015 (tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten), wat betekent dat de volgende verkiezingen worden georganiseerd in 2019 (op 20 maart om precies te zijn). Lees meer op de pagina Waterschapsverkiezingen.

Afleggen van de eed

Installatie-2

De heer L. de Groot, fractie Landbouw Natuur en Economie (LNE) legt de eed af na de verkiezingen in 2015

Coalitieakkoord 2015 - 2019

Dit akkoord geeft op hoofdlijnen invulling aan de ambities en doelen van de coalitiepartijen voor de bestuursperiode 2015 - 2019. ln de komende voorjaarsnota's en begrotingen worden die hoofdlijnen verder uitgewerkt in strategieën en maatregelen.

Vergaderingen

Het algemeen bestuur vergadert onder voorzitterschap van de dijkgraaf volgens een vastgesteld jaaroverzicht. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de grote vergaderzaal van het waterschapskantoor.