Bouw gemaal Waardsedijk in Oudewater

Gepubliceerd op 2 juli 2015

Het waterschap gaat een nieuw gemaal bouwen op de locatie tegenover Waardsedijk 77 in Oudewater. Het projectplan hiervoor is door het college van het waterschap na een inspraakperiode vastgesteld. Dit gemaal is nodig om in tijden van veel regen het water via de Hollandse IJssel af te kunnen voeren. Nu wordt al het overtollige water van de polders in de Linschoterwaard via Woerden naar de Oude Rijn afgevoerd. Dit water wordt samen met het water uit de polders van Woerden, Zegveld en Kamerik door de Oude Rijn via Bodegraven afgevoerd.

Nieuwe afvoerroute

Veel regen zorgt voor een hoge waterstand in de Oude Rijn, waardoor de polders geen water meer mogen lozen op de Oude Rijn. Hierdoor stijgt het waterpeil in de polders, wat tot wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) kan leiden. Door de bouw van gemaal Waardsedijk krijgt de polder Snelrewaard niet alleen een nieuw poldergemaal, maar kan er ook een teveel aan water op de Lange Linschoten naar de Hollandse IJssel worden afgevoerd. Het watersysteem van de Oude Rijn wordt robuuster door deze tweede afwateringsmogelijkheid . Een groot deel van de wateroverlast in de Linschoterwaard wordt opgelost en in een veel groter gebied verminderd.

Maalvliet

Behalve de bouw van een nieuw gemaal wordt ook een maalvliet gegraven. Deze nieuwe brede watergang (Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten) zorgt ervoor dat het water bij het gemaal kan komen. Daarnaast wordt een aantal bestaande watergangen verbreed of krijgt een nieuw profiel. Wanneer alle werkzaamheden zijn uitgevoerd en het nieuwe watersysteem is uitgetest, komt gemaal Snelrewaard te vervallen. Deze wordt dan vervangen door een inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) met een vispassage (Innovatieve constructie in het water die ervoor zorgt dat vissen barrières als gemalen of stuwen kunnen passeren). De molenstomp wordt opgeknapt en blijft bestaan en kan een nieuwe bestemming krijgen. Initiatieven vanuit de streek zijn daarvoor welkom.