Revisie hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde

Revisie hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde

In de Lopikerwaard is rondom nagenoeg alle schadegevoelige bebouwing een hoogwatervoorziening (voorzieningen die zorgen dat waterpeil rond bebouwing hoog blijft zodat funderingspalen niet worden aangetast) aanwezig. In de watergangen binnen een hoogwatervoorziening wordt een op de bebouwing afgestemd waterpeil gehanteerd. De hoogwatervoorzieningen zijn in de periode 1985 – 1990 ingericht door de ruilverkavelingscommissie om hiermee een peilverlaging in de achterliggende polder mogelijk te maken. Een hoogwatervoorziening bestaat uit een stelsel van watergangen verbonden met duikers. De aanvoer van water vindt plaats door een inlaat (een waterstaatkundig kunstwerk, dat in de waterkering is gelegen en dat bedoeld is om (vers) water in de polder te laten) en het waterpeil wordt geregeld met een stuw (waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen) en/of een stuwende duiker (Kokervormige constructie die twee waterlopen met elkaar verbindt). Vanaf 2009 heeft het waterschap al groot onderhoud laten uitvoeren aan de hoogwatervoorzieningen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Haastrecht en IJsselstein en langs de Lopikerwetering, de Benschopperwetering, de Polsbroekervoorwetering en de Cabauwsekade. Dit jaar is de hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde tussen de Damweg en de M.A. Reinaldaweg (N204) aan de beurt.

Aanleiding project/doel

De watergangen in de hoogwatervoorziening langs de Benedeneind-Zuidzijde zijn door middel van inlaatduikers verbonden met de Benschopperwetering. De hoogwatervoorziening bestaat uit een aantal peilgebieden met verschillende waterpeilen. Elk peilgebied heeft een eigen wateraanvoer en –afvoer naar de polder. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste werkzaamheden die wij in de hoogwatervoorziening gaan uitvoeren.

Werkomschrijving

Overstortduikers aanbrengen

Het waterpeil in de hoogwatervoorziening is afhankelijk van het waterpeil in de Benschopperwetering. Dit waterpeil wordt onder andere geregeld door de stuw en het opvoergemaal ’t Hazepad.
Als gevolg van klimaatverandering houdt het waterschap in de toekomst rekening met hevigere buiten. Om de kans op wateroverlast (situaties waarin mensen overlast ondervinden als gevolg van te veel water) in de hoogwatervoorziening te verminderen worden er op een aantal kwetsbare plaatsen overstortduikers aangelegd. Deze overstortduikers staan onder normale omstandigheden droog. Indien het waterpeil echter snel stijgt door hevige neerslag gaan deze water afvoeren naar de achtergelegen polder. Deze overstortduikers worden aan de bovenstroomse zijde opgenomen in een damwandscherm. Hiermee wordt voorkomen dat de duiker kan verzakken.

Herstellen en markeren duikers

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. Veel van deze duikers zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen, waar nodig, aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk.
Daarnaast zullen we de duikers laten doorspuiten om de doorstroming te waarborgen.

Verwijderen ongewenste doorspoelduikers

Tijdens een inventarisatie die door ons is uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat op verschillende locaties eigenaren op eigen initiatief een doorspoelduiker hebben aangelegd of dat bestaande duikers overbodig zijn geraakt. Via deze duikers stroomt ongecontroleerd onnodig water weg uit de hoogwatervoorziening naar de achterliggende polder. Dit leidt ertoe dat het poldergemaal onnodig veel draait en dat meer water ingelaten moet worden, dan voor het peilbeheer (Beleid waarmee het waterpeil in een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) wordt gereguleerd) noodzakelijk is. Dit is een ongewenste situatie die wij willen veranderen. Het waterschap zal daarom de betreffende doorspoelduikers verwijderen en de dammen weer goed waterdicht maken.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden zal eind augustus 2020 aanvangen en naar verwachting zal het werk eind oktober 2020 zijn afgerond.

Meer weten?

Neem dan contact op de heer A. Hoogendoorn van het waterschap via telefoon (030) 209 7071.