Revisie hoogwatervoorziening langs de Cabauwsekade

Revisie hoogwatervoorziening langs de Cabauwsekade

In de Lopikerwaard is rondom nagenoeg alle schadegevoelige bebouwing een hoogwatervoorziening aanwezig. In de watergangen binnen een hoogwatervoorziening wordt een op de bebouwing afgestemd waterpeil gehanteerd. De hoogwatervoorzieningen zijn in de periode 1985 – 1990 ingericht door de ruilverkavelingscommissie om hiermee een peilverlaging in de achterliggende polder mogelijk te maken. Een hoogwatervoorziening bestaat uit een stelsel van watergangen verbonden met duikers. De aanvoer van water vindt plaats door een inlaat en het waterpeil wordt geregeld met een stuw. Vanaf 2009 heeft het waterschap al groot onderhoud laten uitvoeren aan de hoogwatervoorzieningen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel tussen Haastrecht en IJsselstein en langs de Benschopperwetering en Polsbroekervoorwetering. Dit jaar is de hoogwatervoorziening langs de Cabauwsekade tussen Schoonhoven en Lopik aan de beurt.

Aanleiding project/doel

De watergangen in de hoogwatervoorziening langs de Cabauwsekade zijn door middel van inlaatduikers verbonden met de Lopikerwetering. De hoogwatervoorziening bestaat uit ruim 25 kleine peilgebieden met verschillende waterpeilen, variërend van -1,20 meter NAP tot -1,70 meter NAP. Elk peilgebied heeft een eigen wateraanvoer en –afvoer naar de polder. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste werkzaamheden die wij in de hoogwatervoorziening gaan uitvoeren.

Werkomschrijving

De verbinding tussen de Lopikerwetering en de watergangen rondom de bebouwing bestaat uit inlaatduikers. Over het hele traject liggen een groot aantal inlaatduikers, de meeste met een diameter van 50 millimeter. Een aantal inlaatduikers zijn nog niet vervangen. Deze duikers zullen wij vervangen door nieuwe kunststofduikers en voorzien van een afsluiter en paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk.

Stuwen en stuwende duikers vervangen

De hoogwatervoorziening langs de Cabauwsekade bestaat uit ruim 25 verschillende peilgebieden. Het waterpeil van deze peilgebieden wordt geregeld door een stuwende duiker. Dit is een duiker die op een bepaalde hoogte in een gronddam is aangelegd en zo het waterpeil regelt. Deze duikers zijn niet onderheid en op veel plaatsen verzakt. Wij gaan deze stuwende duikers vervangen door nieuwe kunststof duikers waarvan de bovenstroomse zijde wordt opgenomen in een damwandscherm. Hiermee wordt voorkomen dat de duiker opnieuw verzakt. Op een beperkt aantal locaties wordt een stuwbak geplaatst om het waterpeil goed te kunnen regelen. In totaal betreft dit ongeveer 15 locaties.

Herstellen en markeren duikers

In de hoogwatervoorziening liggen door verschillende percelen lange duikers. Veel van deze duikers zijn aan de in- en uitstroomzijde beschadigd. Deze duikers zullen aan de uiteinden hersteld worden en voorzien worden van een paalmarkering. Door een markering te plaatsen verkleinen wij het risico dat de duikers opnieuw beschadigd raken bij het uitvoeren van sloot- en maaiwerk.

Verwijderen ongewenste doorspoelduikers

Tijdens een inventarisatie die dit voorjaar door ons is uitgevoerd, hebben wij geconstateerd dat op verschillende locaties eigenaren op eigen initiatief een doorspoelduiker hebben aangelegd. Via deze duikers stroomt ongecontroleerd onnodig water weg uit de hoogwatervoorziening naar de achterliggende polder. Dit leidt ertoe dat het poldergemaal onnodig veel draait en dat veel meer water ingelaten moet worden, dan voor het peilbeheer noodzakelijk is. Dit is een ongewenste situatie die wij willen veranderen. Het waterschap zal daarom alle doorspoelduikers verwijderen en de betreffende dammen weer goed waterdicht maken.