Aanleg vispassage Stuw De Hoek

Het waterschap is voornemens om stuw de Hoek in de Lopikerwetering vispasseerbaar te maken. Doordat de vispassage een wijzing is op het bestaande waterstaatswerk, gebeurt dit op grond van een projectplan. Gelijktijdig geeft de procedure van het projectplan belanghebbenden de mogelijkheid te geven tot inspraak.

Projectplan

Hieronder vindt u informatie en het inspraakformulier.

Stand van zaken

Het projectplan heeft zes weken (2 december 2019 t/m 13 januari 2020) ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het projectplan is daardoor ongewijzigd en zonder inspraakrapport vastgesteld.

Nut en noodzaak

Stuw de Hoek is de eerste stuw die voor vis een barrière vormt tussen de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de Lopikerwetering. Het waterschap wil de bestaande stuw vispasseerbaar maken, zodat het leef- en voedselgebied voor vissen vergroot wordt. Een gezonde visstand is belangrijk voor een goede ecologische waterkwaliteit.

Meer weten

Neem contact op met projectbeheerder Jeroen Worm, tel. 030-209 7241 of via de email jeroen.worm@hdsr.nl