Inspraak ontwerp-projectplan Rijnwijcksewetering in Zeist van start

Gepubliceerd op 21 maart 2019

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is van plan om werkzaamheden uit te gaan voeren aan de Rijnwijcksewetering in Zeist. De Rijnwijckse Wetering is van belang voor de aanvoer van water voor Zeist. Deze wetering is op dit moment in beheer en onderhoud van het waterschap. Het waterschap wil het onderhoud overdragen naar de aangrenzende eigenaren. Voordat het zover is gaat het waterschap de watergang opschonen en herprofileren. Op sommige locaties is de wetering namelijk verland. De werkzaamheden gebeuren ter hoogte van de Driebergseweg 22 in Zeist, vlakbij de hocheyvelden van Phoenix.

Voor dit project wordt een projectplanprocedure doorlopen. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen tegen de plannen van het waterschap. Dat kan tot en met 6 mei 2019.

Inspraak op projectplan

Het ontwerp-projectplan ligt gedurende zes weken ter inzage (25 maart t/m 6 mei 2019). Belanghebbenden kunnen tijdens deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. In de rechterbalk vindt u een inspraakformulier dat u kunt gebruiken voor het indienen van een schriftelijke zienswijze.

Het waterschap neemt na de termijn van terinzagelegging, de inspraakreacties in behandeling. Als een zienswijze gegrond wordt geacht, past het waterschap het ontwerp-projectplan daarop aan. Alle zienswijzen worden gebundeld in een inspraakrapport. Het projectplan wordt samen met de inspraaknota door het college van dijkgraaf en hoogheemraden vastgesteld.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij projectleider Stijn Maathuis, via telefoonnummer 06-55214802