Vaststelling Beleidsnota Peilbeheer 2019

Gepubliceerd op 17 januari 2020

Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de Beleidsnota Peilbeheer 2019 vastgesteld. Belangrijkste redenen hiervoor zijn: ontwikkelingen in het veenweidegebied (remmen van bodemdaling en opkomst onderwaterdrainage) en er zijn meer en betere data beschikbaar waarmee we sneller kunnen inspelen op ontwikkelingen. En het was nodig om opnieuw te overwegen hoe we als waterschap met principes als duurzaam en robuustheid willen omgaan.

De inspraakperiode heeft in totaal 13 inspraakreacties opgeleverd. Met dank aan deze inspraakreacties is een aantal onduidelijkheden nader toegelicht in de beleidsnota.

Achtergrond

De beleidsnota is bedoeld om gebruikers, inwoners, andere overheden en maatschappelijke organisaties duidelijkheid te geven over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten. De beleidsnota geeft naast duidelijkheid ook veel ruimte voor maatwerk. Hiermee is het mogelijk om voor het desbetreffende peilgebied de best passende vorm van peilbeheer te kunnen kiezen.

Beroepsprocedure

Tegen de beleidsnota peilbeheer staat geen beroep bij de Rechtbank open.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Astrid de Boer-Riebel van het waterschap, via telefoonnummer (030) 209 71 46 of e-mail astrid.de.boer@hdsr.nl.

Zie ook

Lees meer over de nota peilbeheer