Schouw gebied Oude Rijn maart 2019

Gepubliceerd op 12 februari 2019

Schouwmeesters van ons waterschap controleren vanaf 1 maart 2019 of alle watergangen in het gebied Oude Rijn voldoende zijn onderhouden en schoongemaakt.

Vereisten

Bij het schonen moet u de sloot op de oorspronkelijke diepte terugbrengen en er voor zorgen dat het slootprofiel correct is. De vereiste diepte is 60 cm ten opzichte van het winterpeil. Incidenteel is de vereiste diepte niet haalbaar, bijvoorbeeld door harde bodem, of hele smalle sloten. Onze schouwmeesters houden hier rekening mee. Ook moet u zorgen voor een goede staat van onderhoud van kunstwerken die in de sloot aanwezig zijn, zoals bruggen, duikers en dammen.

Brief en mogelijk handhaving

Indien bij controles blijkt dat de watergang niet meer voldoet aan de oorspronkelijke diepte, ontvangt u een brief. U heeft dan tot maart 2020 de tijd om het onderhoud aan de watergang uit te voeren. Wanneer blijkt dat u het onderhoud dan nog niet heeft uitgevoerd zullen wij overgaan tot een handhavingstraject.

Waarom onderhoud?

Sloten moeten voldoende schoon zijn, omdat anders de aan- en afvoer van water niet goed verloopt. Het land wordt dan te nat of te droog. Ook is een niet (goed) onderhouden sloot slecht voor het watermilieu omdat bij warm weer het water te weinig zuurstof bevat. Dit kan leiden tot sterfte van planten en dieren. Tussen hoogwatervoorzieningen in de lintbebouwing is de diepte van de watergang nog eens extra belangrijk. De slechte waterhuishouding kan verzakkingen veroorzaken doordat veel gebouwen op houten palen zijn gebouwd.

Uw planning

Wij stellen u nu reeds op de hoogte van de diepte-/profielschouw zodat u de onderhoudswerkzaamheden kunt meenemen in uw planning of bedrijfsvoering.

Meer weten?

Neem dan tijdens kantooruren contact op met het schouwteam via (030) 209 73 65.


Zie ook:

Bescherm dieren en bijzondere planten

Hou bij het onderhoud rekening met bijzondere planten (bescherm deze) en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden. Handvatten hiervoor vindt u in het document Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen (pdf, 3 MB).