Tarieven waterschapsbelasting 2019 vastgesteld

Gepubliceerd op 21 december 2018

De belasting die Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden in rekening brengt, gaat voor gezinnen in 2019 gemiddeld met enkele procenten omhoog. Dit betekent dat een gezin met kinderen en een eigen woning volgend jaar gemiddeld 5 euro meer gaat betalen dan in 2018. De stijging is deels een gevolg van de inflatie. Ook de extra kosten voor het inspelen op de klimaatverandering, zoals droogte en wateroverlast en het tegengaan van bodemdaling in het veenweidegebied, zorgen voor de tariefstijging. Daarnaast spaart het waterschap voor de nieuwbouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Utrecht.

De tarieven zijn 19 december 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur.

Welke belastingen zijn er?

Het beheer en onderhoud van het watersysteem en het zuiveren van afvalwater kost geld. Het waterschap ontvangt geen geld van het Rijk of andere overheden, maar heft belasting bij de inwoners en bedrijven binnen het werkgebied. De waterschapsbelasting bestaat uit twee soorten heffingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing.

Vanuit de zuiveringsheffing wordt onder meer het schoonmaken van het afvalwater van huishoudens en bedrijven betaald. De watersysteemheffing is voor het onderhoud van dijken en het beheer van de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater.

Wat betekent dit voor uw aanslag waterschapsbelastingen?

Het tarief voor de zuiveringsheffing blijft dit jaar gelijk. De lasten voor de watersysteemheffing stijgen beperkt. Een uitzondering hierop zijn de tarieven voor agrarische bedrijven en gemeenten. Het tarief voor de ongebouwde onroerende zaken, agrarische percelen en wegen, stijgt met 9,5 %. De reden hiervan is dat het bestuur ervoor heeft gekozen deze tarieven in enkele jaren kostendekkend te maken.

In onderstaande tabel staat een aantal rekenvoorbeelden met de financiële consequenties van de tarieven voor de belastingaanslagen in 2019.

Rekenvoorbeelden 2019

Extra sparen voor de zuivering van Utrecht

In Utrecht wordt een geheel nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd. De kosten hiervan bedragen 140 miljoen euro. Deze zuivering gaat vanaf 2019 bijna de helft van al het afvalwater van huishoudens en bedrijven in ons gebied schoonmaken.

De tarieven

Tarieven 2019

Belastingaanslag van de BghU

Vanaf medio januari krijgen veel huishoudens de jaarlijkse aanslag voor de waterschapsbelasting in de bus. Het innen van de belastingen van De Stichtse Rijnlanden gebeurt door de BghU, de Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht.


Dit doen wij met uw belastinggeld

Magazine bij belastingaanslag 2019

In ons online magazine Waterwerk 2019 laten we op laagdrempelige wijze en met veel beeld zien waar uw belastinggeld komend jaar aan wordt besteed. Het magazine leest het prettigst op de tablet, maar kan ook prima via de PC/laptop worden bekeken.

Naar de begroting 2019

Naar de vergaderstukken van het algemeen bestuur van 19 december 2018

Meer informatie over de aanpak bodemdaling

De nieuwe zuivering in Utrecht

Meer informatie over klimaatadaptatie