Nieuw peilbesluit polder Lange Weide ivm onderwaterdrainage

Gepubliceerd op 20 december 2018

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit voor de polder Lange Weide vastgesteld. Het peilbesluit bevat de polders Weijpoort, Lange Weide en Negenviertel. Deze polders liggen tussen de Enkele- en Dubbele Wiericke in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In een peilbesluit wordt vastgelegd welk peil in welk gebied wordt gehandhaafd. In polder Lange Weide loopt een proef met de aanleg van 310 ha onderwaterdrainage.

Bijzonder peilbesluit: dynamisch peilbeheer oppervlaktewater

Het peilbesluit in polder Lange Weide is bijzonder. Het is voor het eerst dat in een veenweidegebied dynamisch peilbeheer wordt ingevoerd. Het doel hiervan is de werking van de onderwaterdrainage, dat nu collectief in de polder wordt aangelegd, te stimuleren. De drains liggen onder het slootpeil.

In de polder Lange Weide kan het peil in de sloten met maximaal 13 cm verhoogd worden in een droge periode. Hierdoor wordt de infiltratie van slootwater in de onderwaterdrains gestimuleerd. In een natte periode kan het peil worden verlaagd om de drainerende werking te stimuleren. Het water loopt dan uit de drains in de sloot. De aanpassing van het slootpeil zorgt zo voor een stabielere grondwaterstand.

Met reguliere onderwaterdrainage houden we de grondwaterstand al hoger. Bij onderwaterdrainage in combinatie met dynamisch peilbeheer, proberen we te sturen op een stabiele zomergrondwaterstand tussen de 40-50 cm min maaiveld. De bodemdaling en CO2-uitstoot worden hierdoor optimaal vertraagd en de melkveehouderij blijft hier mogelijk. Ook de waterkwaliteit verbetert, omdat er minder veen afbreekt.

Proef onderwaterdrainage Lange Weide

In 2018 en 2019 wordt als proef 450 km onderwaterdrainage aangelegd om de bodemdaling te vertragen, door de veenbodem continue vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog. Er doen 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs, aan mee. Deze schaalgrootte is uniek in Nederland. Er zijn twee referentiepercelen.

Bodemdaling

In dit veenweidegebied (oostelijk deel van het Groene Hart) daalt de bodem met een kleine centimeter per jaar. Dat maakt het waterbeheer en het boeren lastiger. Daarom nam de Vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer Lange Ruige Weide (ANV) het initiatief om polderbreed de bodemdaling te vertragen: De provincie, de gemeente, het waterschap en kennisinstituten zijn hier nauw bij betrokken.


Meer informatie

Voor meer informatie over het peilbesluit kunt u contact opnemen met projectleider Chris van Naarden van het waterschap, tel. (030) 634 5737, e-mail chris.van.naarden@hdsr.nl

Zie ook

Pilot Toekomstbestendige podler Lange Weide

Inspraak ontwerp-peilbesluit