Gemeente Rhenen en waterschap werken samen aan een klimaatbestendige stad

Gepubliceerd op 6 december 2018

De gemeente Rhenen wil voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Extreem weer, zoals piekbuien, droogte en hitte, zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. Samen met de waterschappen heeft de gemeente de gevolgen hiervan in kaart gebracht. Op donderdag 6 december ondertekenden wethouder Peter de Rooij en hoogheemraad Els Otterman de overeenkomst "Impuls klimaatadaptatie in de stad 2019". Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt mee aan de aanleg van twee wadi’s in Elst en het afkoppelen van de riolering in de kern van Rhenen.

Aanleg twee wadi’s in de kern Elst

Onderdeel van de overeenkomst is de financiering van de aanleg van twee wadi’s in Elst in 2019. Deze wadi’s worden aangelegd om bij hevige regenval overtollig water te bergen. Elst heeft bijvoorbeeld in 2015 te maken gehad met ernstige wateroverlast door korte hevige regenbuien. De gemeente heeft dit in beeld gebracht en daaruit is gebleken dat de aanleg van twee wadi’s de overlast kan beperken. Voor de aanleg van de wadi’s wordt bestaand groen anders ingericht. De gemeente en het waterschap betalen elk de helft van de aanlegkosten.

Afkoppelen hemelwater in de kern Rhenen

Om de kern Rhenen meer waterbestendig te maken wordt bij het vervangen van de riolering van de Ericalaan, Beukenlaan, Bremlaan en Clematislaan het openbaar gebied afgekoppeld van de riolering. Regenwater stroomt dan niet meer in het riool maar infiltreert in de bodem. Water wordt vastgehouden in de hoger gelegen delen van Rhenen, zodat dit niet volledig afstroomt naar de lager gelegen delen. Ook aan dit project draagt het waterschap financieel bij.

Klimaatbestendig: ruimtelijke adaptatie

Weersextremen vanwege klimaatverandering zullen in de toekomst toenemen. De gemeente Rhenen is zich hierop aan het voorbereiden door klimaatbestendig en waterrobuust te werken. Hierin wordt het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gevolgd door eerst in beeld te brengen welke risico’s er ontstaan bij extreem weer binnen het gebied van de gemeente Rhenen, samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties en bewoners. Naast het in beeld brengen, wil de gemeente ruimtelijke adaptatie daar waar kan al toepassen.


Peter de Rooij en Els Otterman bij de wadi

Wethouder Peter de Rooij en hoogheemraad Els Otterman van De Stichtse Rijnlanden ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst bij de plek waar in Elst de nieuwe wadi's worden aangelegd.