Aanleg natuurvriendelijke oever Natuursloot Zeist

Gepubliceerd op 30 augustus 2016

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden start in september met de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs de Natuursloot in Zeist. Deze watergang ligt aan de zuidzijde van Zeist, tussen de wijken Couwenhoven en Brugakker en het agrarisch gebied. Deze oever wordt aangelegd om de natuur in deze omgeving meer de ruimte te geven.

Daarnaast kan in de verbrede watergang meer water worden opgevangen; dat is belangrijk voor het voorkomen van wateroverlast..

Meer ruimte voor de natuur

De zuidzijde van de kern Zeist ligt op de flank van de stuwwal de Utrechtse Heuvelrug. Om die reden is dit gebied rijk aan schoon en ecologisch zeer waardevol (kwel)water uit de stuwwal. Het waterschap heeft plannen om spaarzamer met het unieke, gebiedseigen water om te gaan. Langs de zuidzijde van de Natuursloot Zeist wordt een brede natuurvriendelijke oever aangelegd die ruimte biedt aan de flora en fauna. Over een lengte van 1.100 meter wordt de watergang 7 meter verbreed. In de watergang wordt een flexibel peil ingesteld. Hierdoor kan meer water worden vastgehouden. Door al deze maatregelen zal de biodiversiteit in het gebied sterk toenemen. Langs de natuurvriendelijke oever wordt een schouwpad aangelegd om de toekomstige onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Gelijktijdig wordt ook het meest westelijk gelegen perceel van stichting Het Utrechts Landschap natuurlijk ingericht. Ten behoeve van de amfibieën en reptielen wordt een geïsoleerde poel gegraven en de sloten krijgen flauwere oevers. Langs dit perceel wordt ook de Hakswetering voorzien van een natuurvriendelijke oever.

Kavelruil

Voor de verbreding is een aanzienlijke oppervlakte grond nodig. Het waterschap heeft deze gronden door middel van een kavelruil in eigendom gekregen, Dit bleek mogelijk door de inzet van grond van de provincie en de medewerking van de grondeigenaren. Het waterschap is ook eigenaar van een 4 meter brede strook agrarische grond langs de zuidzijde van de oever. Deze strook wordt gebruikt voor het onderhoud van de watergang en de oever. Het voordeel is dat de zware onderhoudsmachines niet langer door de woonwijk hoeven te rijden.

Afzet grond

Bij de werkzaamheden komt veel grond vrij. Deze grond wordt afgevoerd naar de Lekdijk in Amerongen om gebruikt te worden voor het onderhoud aan de waterkering. Voor de afvoer van grond wordt een tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd naar de Koelaan.

Planning

Loonbedrijf VOF Overvest uit Langbroek legt de oever aan. De werkzaamheden starten in september 2016 en worden naar verwachting begin december 2016 afgerond.


Zie ook

Natuursloot Zeist doorsnede

Doorsnede toekomstige natuurvriendelijke oever Natuursloot

Foto huidige situatie Natuursloot Zeist

Foto huidige situatie Natuursloot Zeist

kaartNatuursloot Zeist

EU logo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

provincie_utrecht_logo

De uitvoering van het project wordt gesubsidieerd op basis van de Agenda Vitaal platteland van de provincie Utrecht