Nieuw peilbesluit polders en lintbebouwing Kockengen en Teckop

Gepubliceerd op 31 januari 2024

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft een nieuw peilbesluit vastgesteld voor de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Het peilbesluitgebied ligt in de gemeentes Woerden en Stichtse Vecht in de provincie Utrecht. De waterpeilen in het dorp Kockengen en de polders van maalgebied de Tol zijn geen onderdeel van dit peilbesluit. In een peilbesluit zijn de waterpeilen vastgelegd die het waterschap de komende jaren na wil streven in het gebied.
Vanwege maatschappelijke ontwikkelingen, zoals het remmen van bodemdaling en CO2-uitstoot en klimaatverandering is er een nieuwe peilafweging gemaakt.
Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De peilen in de gerealiseerde hoogwatervoorzieningen Teckop en Wagendijk veranderen niet. Volgens het beleid van het waterschap wordt bij de kleinere hoogwatervoorzieningen het dagelijks peil(beheer) en dagelijks onderhoud overgedragen aan de eigena(a)r(en). Het vervangingsonderhoud blijft de verantwoordelijkheid van het waterschap.

Samen met het gebied

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden. De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Met deze indeling kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Om de nieuwe indeling van peilgebieden te realiseren wordt de bestaande peilscheiding verschoven van de Hollandse Kade naar de weg Teckop ter hoogte van de Kockengense Molen. Hier wordt een stuw gebouwd langs de openbare weg naar Teckop in de Kockengense wetering. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere.
Om een open verbinding te maken tussen Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid komt er een brug in de huidige peilscheiding, de Hollandse Kade.


Meer informatie

Meer informatie over het peilbesluit vindt u op onderstaande pagina.