Realisatie Salmsteke Ontkiemt! gaat van start

Gepubliceerd op 19 mei 2022

Het waterschap heeft met de gebiedspartners op 13 mei 2022 een overeenkomst getekend om samen te werken aan de realisatie van een veilige dijk en een natuurlijke- en recreatieve uiterwaard, waar zowel omwonenden als recreanten straks volop van kunnen genieten.  Nu kan de realisatie beginnen van het deelproject Sterke Lekdijk: Salmsteke Ontkiemt!  De samenwerking beoogt meer efficiëntie, snelheid, minder overlast en een veilig en gevarieerd natuur- en recreatiegebied gebied voor iedereen.

Meer efficiëntie en snelheid en minder overlast

Het waterschap, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik  werken al jaren samen aan het project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor (rivier) natuur en recreatie. Door deze manier van samenwerking kunnen meerdere projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dat zorgt voor meer efficiëntie, meer snelheid en minder overlast voor de omgeving.

Een veilig en mooi gebied voor iedereen

De dijkversterking wordt gecombineerd met het aanleggen van nieuwe riviernatuur door middel van een nevengeul, natuurlijke graslanden en moeras, een veilige zwemplas en ruimte voor horeca. Daarbij wordt het gebied beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars met of zonder hond.

Schop in de grond!

Op 23 juni 2022 vindt de officiële starthandeling plaats van het project. In juni 2022 is het waterschap voornemens te starten met de werkzaamheden  in de uiterwaard. Deze lopen tot en met april 2023. Daarna volgen de werkzaamheden aan de dijk. De oplevering hiervan is begin 2024.

Project Sterke Lekdijk

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten projectoverstijgend van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Meer Informatie

Meer informatie over het project Salmsteke Ontkiemt! is te vinden op de onze website.

Salmsteke Ontkiemt! gebiedspartners


Foto 1: Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst realisatie Salmsteke Ontkiemt! van 13 mei 2022

Op de foto de ondertekenaars van links naar rechts:

Arno Valkhof, directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat Oost Nederland Mirjam Sterk, gedeputeerde Provincie Utrecht Gerrit Spelt, wethouder gemeente Lopik Els Otterman,  hoogheemraad Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Jelka Both, provinciehoofd Staatsbosbeheer Sander Bos, dagelijks bestuur Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Foto 2: Samenwerkingsovereenkomst realisatie Salmsteke Ontkiemt! van 13 mei 2022 met alle handtekeningen