Start inspraak ontwerp Beleidsnota peilbeheer

Gepubliceerd op 26 juli 2019

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden ligt van 13 augustus t/m 23 september 2019 ter inzage. Daarom organiseert het waterschap een aantal informatieavonden.
De vorige Beleidsnota peilbeheer stamt uit 2011. In 2015 is de nota op één onderdeel aangepast. Sindsdien zijn er veel nieuwe ontwikkelingen die om beleid vragen, zoals klimaatverandering, bodemdaling, dynamisch peilbeheer en waterkwaliteit. Daarom is de beleidsnota geactualiseerd.

Informatieavonden

Voor iedereen die vragen heeft over het ontwerp is er een aantal informatieavonden:

  • Op maandag 2 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Milandhof Zegveld, Middenweg 2, 3474 KC in Zegveld;
  • Op donderdag 5 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Dorpshuys Cothen, C.B. Kentiestraat 2 3945 CB in Cothen;
  • Op maandag 9 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in Zalencentrum St. Joseph, Heilig Levenstraat 4 3417 HL in Montfoort;
  • Op donderdag 12 september 2019 is er een informatieavond van 20.00 tot 21:30 in HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 3731 CL in De Bilt.

De zaal is open vanaf 19.45 uur. Vanaf 20.00 uur geeft het waterschap een toelichting op de ontwerp beleidsnota. Daarna is er gelegenheid om vragen te stellen.

Doel

De beleidsnota gaat over peilbeheer en peilbesluiten. Een peilbesluit legt de oppervlaktewaterpeilen en de manier van peilbeheer vast. De beleidsnota geeft duidelijkheid over de kaders en uitgangspunten die het waterschap gebruikt bij het afwegen en opstellen van peilbesluiten.
Ook het realiseren van een duurzaam en robuust watersysteem dat bestand is tegen klimaatverandering en goed is voor ecologie en gebruikers is vastgelegd. Verder staat beschreven hoe wordt omgegaan met bodemdaling en peilbeheer bij natuur-, landbouw- en stedelijk gebied.

Wat gaat er veranderen

In de nieuwe ontwerp beleidsnota maken we een omslag van ‘zorgen voor’ naar ‘samen met’. Hierbij staat de samenwerking met de diverse betrokken partijen centraal. Het waterschap stimuleert actief collectieve initiatieven om bodemdaling te remmen en de nota geeft randvoorwaarden voor het peilbeheer. Daarom worden waterpeilen in het veenweidegebied niet meer volledig aangepast aan de daling van de bodem. Om ongelijke bodemdaling te voorkomen, wordt in het veenweidegebied gestreefd naar grote robuuste eenheden. Nieuwe onderbemalingen staan we niet meer toe. Vanaf 2040 worden onderbemalingen die alleen de drooglegging vergroten niet meer vergund. Ook worden de beleidsregels voor hoogwatervoorzieningen aangepast. Het waterpeil kan in de hoogwatervoorzieningen met 1 a 2 mm per jaar geïndexeerd worden. Verder heeft het waterschap nu ook meer mogelijkheden om te sturen/ anticiperen op weersomstandigheden zoals neerslag, droogte, wind en nachtvorst.

Stukken inzien
U kunt de ontwerp Beleidsnota peilbeheer en de bijbehorende stukken inzien van 30 juli t/m 23 september 2019 bij het waterschap, Poldermolen 2 in Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunnen belanghebbenden een inspraakreactie indienen op de ontwerp Beleidsnota Peilbeheer bij het waterschap, postbus 550, 3990 GJ Houten.

Het algemeen bestuur van het waterschap informeert iedereen die ingesproken heeft over de wijze waarop de inspraakreactie in het peilbesluit wordt verwerkt. Dit gebeurt, voordat het algemeen bestuur de Beleidsnota peilbeheer vaststelt.


Meer informatie over de ontwerp Beleidsnota peilbeheer

De ontwerp Beleidsnota peilbeheer

Meer informatie

Voor vragen over de ontwerp nota kunt u contact opnemen met Astrid de Boer-Riebel van de afdeling OSA,
via e-mail beleidsnotapeilbeheer@hdsr.nl