Verder bouwen aan toekomstbestendig waterbeheer

Gepubliceerd op 28 mei 2019

Inwoners die meehelpen in het monitoren van de waterkwaliteit, 50% vertraging van de huidige bodemdaling in 2030 en een energieneutraal waterschap in 2030. Deze ambities staan in het nieuwe coalitieakkoord van Water Natuurlijk, CDA, PvdA en de geborgde fractie Landbouw, Natuur en Economie.

Waterkwaliteit: samen meten en meer oog voor medicijnresten en microplastics

Afvalwater zuiveren we op basis van de wettelijke normen. Hierbij komt steeds meer aandacht voor milieuvreemde stoffen in het water zoals microplastics en medicijnresten. We participeren in onderzoek hoe we deze stoffen het beste aan kunnen pakken. Bij investeringen op onze zuiveringen kijken we of het doelmatig is om medicijnresten en microplastics uit het water te zuiveren. Schoon water is van levensbelang voor mens, plant en dier. De waterkwaliteit in sloten, rivieren en kanalen monitoren we dan ook continu. Bij het meten van die kwaliteit gaan we samenwerken met inwoners, ondernemers, agrariërs en grondeigenaren: ‘citizen science’. Doel is om nog beter inzicht te krijgen in de waterkwaliteit.

Klimaatverandering vraagt om samenwerking

We kunnen er niet omheen: het klimaat verandert. Langdurige periodes van droogte worden afgewisseld door korte heftige periodes van regenval. We gaan nieuw beleid ontwikkelen om deze snel wisselende omstandigheden zo goed mogelijk aan te kunnen. Dat kunnen we niet alleen, we doen dit met samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, woningbouwcoöperaties en organisaties die grote terreinen beheren. Ook inwoners kunnen meehelpen door in hun tuinen de tegels te vervangen door planten zodat water beter de grond in kan komen en niet meer in het riool terechtkomt.

Waterbewustzijn vergroten

Waterschappen zijn ontstaan vanuit het besef dat door gezamenlijke inspanning het land beter bewoonbaar en bruikbaar zal zijn. Tegenwoordig zijn Nederlanders veel minder waterbewust. Een belangrijke reden om in 2022 stil te staan bij 900 jaar waterbeheer in onze regio. In 1122 werd de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede afgedamd. Dit afdammen staat symbool voor het begin van het georganiseerde watermanagement in Nederland. Samen met diverse partners organiseren we verschillende activiteiten om het waterbewustzijn van onze inwoners te vergroten.

Versterken inzet op vertragen bodemdaling

Heel Holland zakt en dat geldt zeker voor het veenweidegebied in het Groene Hart. Het college gaat de huidige inzet om bodemdaling te remmen, verder versterken. De ambitie is om samen met partners in het veenweidegebied, bodemdaling in 2030 met 50 procent te vertragen. Om dit te realiseren gaan we door met de experimentele maatregelen die al in gang zijn gezet zoals (gestuurde) onderwaterdrainage. Maar we kijken nadrukkelijk ook naar alternatieve maatregelen die mogelijk bruikbaar zijn.

Energieneutraal in 2030

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt van dit akkoord. De Stichtse Rijnlanden moet in 2030 een energieneutraal waterschap zijn. Duurzaam werken aan ons watersysteem is een vanzelfsprekend onderdeel van ons werk. Hier hoort ook bij hoe we als bedrijf zo duurzaam mogelijk kunnen werken.  Met onze werkzaamheden willen we de biodiversiteit in stand houden en waar mogelijk versterken.

Kostendekkende tarieven

Uiteraard kost het werk van het waterschap geld. Zeker gezien alle uitdagingen die op ons af komen. We willen het werk van het waterschap kostendekkend houden. En dat met een gelijkmatige, voorspelbare ontwikkeling van de waterschapsbelasting. Het streven is de jaarlijks lastenverhoging, gemiddeld genomen, te beperken tot vier procent.

Kerntaken blijven uitgangspunt

Veilige dijken, droge voeten en schoon water zijn en blijven belangrijke taken van het waterschap. Zeker ten aanzien van veiligheid en voldoende water is dit een gebiedsoverstijgende taak. Zo versterken we de belangrijke Lekdijk niet alleen voor Utrecht maar ook voor grote delen van West Nederland. Hetzelfde geldt voor maatregelen die we nemen om aanvoercapaciteit van zoet water naar het West-Nederland te vergroten. In tijden van droogte, maar op termijn mogelijk ook structureel.

Benoeming college

Vanavond, 28 mei 2019, wordt tijdens een openbare algemeen bestuursvergadering het college benoemd. Het college gaat bestaan uit: Els Otterman (Water Natuurlijk), Bert de Groot (fractie LNE), Bernard de Jong (CDA) en Constantijn Jansen op de Haar (PvdA). Het college bestaat daarnaast uit secretaris-directeur Joke Goedhart en dijkgraaf Patrick Poelmann.


Zie ook

Bekijk het coalitieakkoord via de pagina Bestuur en organisatie, blokje Dagelijks bestuur:

Het nieuwe college

Bovenste rij vlnr: Bernard de Jong, Joke Goedhart, Patrick Poelmann en Bert de Groot.
Onderste rij vlnr: Els Otterman en Constantijn Jansen op de Haar.