Eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Gepubliceerd op 21 september 2017

Voor de regio Utrecht als laagliggend en dichtbevolkt gebied kunnen de gevolgen van klimaat­verandering groot zijn (meer hevige buien, langdurige droogte en hitte). We moeten daarom Utrecht klimaatbestendig maken. Dit willen we niet alleen in Utrecht, maar in heel Nederland voor elkaar krijgen. Daarom is een nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Dit Deltaplan leidt tot extra maatregelen om tot de benodigde versnelling te komen, zodat Nederland in 2050 klimaatbestendig is. Met z’n allen willen we Nederland klimaatbestendig maken: Gemeenten, provincies, waterschappen en ook bedrijven en bewoners nemen zelf maatregelen en helpen elkaar daarbij. Het waterschap neemt zelf maatregelen en stimuleert andere overheden, bijvoorbeeld in de Coalitie Ruimtelijke Adaptatie. Zo willen we in 2018 samen met onze gemeenten een klimaat stresstest uitvoeren.

Op Prinsjesdag heeft Deltacommissaris Wim Kuijken het Deltaprogramma 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie opgenomen. Dit plan is op deze pagina te downloaden. Hieronder leest u de volledige aankondiging van de Deltacommissaris:

Deltaprogramma 2018: werken aan een duurzame en veilige delta

Op Prinsjesdag is het inmiddels achtste Deltaprogramma 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden met daarin het eerste Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Daarmee kent het Deltaprogramma nu drie deltaplannen: voor waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. Het doel van dit laatste deltaplan is Nederland weerbaar te maken tegen extreme weersomstandigheden door de gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen zo veel mogelijk te beperken. De extremen van het weer nemen toe en de gevolgen daarvan zijn nu al merkbaar: veel plaatsen in Nederland kampten afgelopen zomer met wateroverlast na hevige regenbuien.

Voor Nederland als laagliggend en dichtbevolkt land kunnen de gevolgen van klimaat­verandering groot zijn. Nederland zal daarom adaptief moeten inspelen op veranderende inzichten en ontwikkelingen in het klimaat. Het nieuwe Deltaplan Ruimtelijke adaptatie leidt tot extra maatregelen om tot de benodigde versnelling te komen. Het deltaplan voorziet in een planmatige aanpak om op lokaal en regionaal niveau tot maatregelen te komen om de ruimtelijke inrichting van Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust te maken.

Het Deltaplan Waterveiligheid en het Deltaplan Zoetwater hebben de afgelopen jaren een stevige basis gelegd voor de verbetering van de veiligheid tegen overstromingen en de beschikbaarheid van zoetwater. Het Deltaprogramma 2018 laat zien dat de uitvoering van deze Deltaplannen goed ‘op schema’ ligt. De maatregelen komen grotendeels binnen de afgesproken tijd en het afgesproken budget tot stand. Het werken aan een veilige en duurzame delta is echter nooit af. De recente inzichten in klimaatverandering maken de tijdige uitvoering van het Deltaprogramma onverminderd urgent.

Voor de eerste keer wordt er in het Deltaprogramma volgens de methodiek van ‘meten, weten, handelen’ over de voortgang gerapporteerd. Deze methodiek is het motorblok van adaptief deltamanagement en stelt ons in staat om vast te stellen hoe het er met het Deltaprogramma voor staat, rekening houdend met nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten uit de wetenschap. Zo nodig kan de koers worden bijgesteld. Adviezen deltacommissaris Om voldoende voortgang te kunnen blijven boeken met het Deltaprogramma, heb ik bij de aanbieding van het DP2018 drie adviezen aan het kabinet gegeven over de financiën van het Deltaprogramma. Ten eerste, aansluitend op de investeringsagenda van de koepels van medeoverheden, om jaarlijks een substantieel bedrag toe te voegen aan het Deltafonds voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Ten tweede, dat het Rijk en de andere partners in het Deltaprogramma en substantieel bedrag reserveren voor rivierverruimingen, waarmee vanuit het Rijk een bijdrage kan worden geleverd aan het voortzetten van het succes van Ruimte voor de Rivier. Ten derde, om voldoende middelen in het Deltafonds te reserveren in de periode 2022 tot en met 2027 voor de tweede tranche zoetwatermaatregelen.

Bestuurlijke totstandkoming Het Deltaprogramma kwam ook dit jaar tot stand op voorstel van de deltacommissaris, via besluitvorming in het kabinet, na bestuurlijk overleg met provincies (IPO), gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW) en een zorgvuldige, gezamenlijke voorbereiding in de Stuurgroep Deltaprogramma, de gebiedsoverleggen en bestuurlijk platforms van het Deltaprogramma. Maatschappelijke organisaties hebben onder andere via het Overleg Infrastructuur en Milieu inbreng geleverd.

Wim Kuijken Regeringscommissaris voor het Deltaprogramma