Start inspraak ontwerp-projectplan “ontwerp-projectplan verbreding Gooyerwetering, deelgebied 3”

Gepubliceerd op 23 februari 2017

Op 18 juni 2008 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het watergebiedsplan ‘Langbroekerwetering’ vastgesteld. In het inrichtingsplan zijn diverse maatregelen beschreven om een robuuster en duurzamer watersysteem te realiseren. Eén van die maatregelen is het herprofileren van de Gooyerwetering en de Driebergse Meer.

Probleem

In het gebied dat afwatert op de Gooyerwetering is sprake van wateroverlast. Na een piekbui en tijdens langdurige natte perioden kan overtollige (regen)water niet snel genoeg afgevoerd worden. De Gooyerwetering is te smal en te ondiep voor het gebied dat er op afwatert.
Om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken, en een robuust en duurzaam watersysteem te realiseren, moet de Gooyerwetering voldoen aan geldende afvoernormen.

Wat willen we gaan doen?

Om aan deze afvoernormen te voldoen moet de Gooyerwetering worden geherprofileerd. De watergang moet onder maatgevende omstandigheden voldoende water kunnen afvoeren en voldoende water kunnen doorvoeren. Alleen zo kan het waterschap goed inspelen op de weersomstandigheden, zowel in droge als in natte tijden.

Deelgebieden

De totale lengte van de Gooyerwetering en de Driebergse Meer is ca. 15 kilometer. Om de periode tussen de gesprekken met de eigenaren/gebruikers en het moment van uitvoeren zo kort mogelijk te houden is het project opgedeeld in 5 deelgebieden, waarvoor een afzonderlijke projectplanprocedure wordt doorlopen. Voorliggend voorstel en projectplan (bijlage) hebben alleen betrekking op deelgebied 3.

Projectplan ter inzage

Op 23 februari 2017 legt het waterschap het ontwerp-projectplan ‘verbreding Gooyerwetering, deelgebied 3’ zes weken (23 februari t/m 6 april 2017) ter inzage. Dit ontwerp-projectplan beschrijft de uit te voeren werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-projectplan, kunt u die uiterlijk tot en met 6 april 2017 schriftelijk en ondertekend indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ Houten. Wilt u uw zienswijze liever mondeling indienen? Dan kunt u om een afspraak maken met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer.

Voor de goede orde wijzen wij u erop dat als u geen zienswijze indient, u na de vaststelling van het projectplan daartegen ook geen beroep meer kunt instellen bij de rechtbank.

Na deze termijn worden de ingekomen reacties verwerkt in een inspraaknota. Op basis van de inspraaknota kan het dagelijks bestuur het projectplan aanpassen.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.J. Koerhuis van de afdeling Waterbeheer, telefoonnummer (030) 634 58 37, koerhuis.aj@hdsr.nl