Enorme belangstelling informatieavonden opknappen Gekanaliseerde Hollandsche IJssel

Gepubliceerd op 21 februari 2017

De vijf informatieavonden van het waterschap over het opknappen van de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel zijn zeer goed bezocht. Ongeveer 320 mensen lieten zich informeren. Het doel van de avond was een toelichting te geven op de diverse werkzaamheden die nodig zijn. Daarna konden de bezoekers vragen stellen aan de medewerkers van het waterschap tijdens een informatiemarkt. Ook was er ruimte om kansen en ideeën in te brengen.

De avond startte met een presentatie van hoogheemraad Bert de Groot en omgevingsmanager Esther Kleinveld. Zij lichtten toe waarom de rivier opgeknapt moet worden en wat daar bij komt kijken. Veel bewoners krijgen hiermee te maken, omdat ze aan de rivier wonen.

Diverse vragen

De belangstellenden hadden diverse vragen over het baggeren: wanneer start de aannemer, waar begint het waterschap, via welke methode wordt er gebaggerd, ontstaat er overlast? Er werden ook zorgen geuit. Onder andere over de invloed van baggeren op de beschoeiingen. Zodra meer bekend is over de baggerwerkzaamheden wordt dit op de website geplaatst.

Verder gingen eigenaren langs de rivier in gesprek over het onderhoud van bomen en struiken op de keringen. Overhangend hout kan de uitvoering van werkzaamheden belemmeren. Daarom staan grondeigenaren aan de lat om te snoeien. Dat geldt ook voor het onderhoud van de oevers. Die kunnen instabiel worden, als de dikke laag bagger wordt weggehaald. Ook het ligplaatsenbeleid leeft bij de bewoners. Mensen zouden graag meer ligplaatsen willen zien.

Signaleren kansen en ontwikkelingen

Grondeigenaren, agrariërs, ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties en recreanten maakten volop gebruikt van de mogelijkheid om initiatieven of mogelijke ontwikkelingen aan te geven bij de diverse tafels. Mensen zouden bijvoorbeeld graag zien dat het jaagpad behouden blijft en waar mogelijk weer wordt hersteld. Ook zou men graag meer recreatieve voorzieningen zien, zoals een boothelling, oversteekplaatsen over de rivier of voorzieningen bij aanleg- of wachtplaatsen. Op een aantal locaties zijn zelfs al concrete mogelijkheden voor samenwerking tussen partijen benoemd.

U kunt nog reageren

Kon u niet aanwezig zijn, maar wilt u graag nog reageren? Mailt u dan naar: informatieghij@hdsr.nl

Vervolg

Het waterschap gaat alle voorstellen en ideeën nu verwerken en neemt uw inbreng, waar mogelijk, mee in een visie op de rivier. De verwachting is dat het waterschap die visie voor de zomer klaar heeft. Dan organiseren we opnieuw informatieavonden.

Waarom opknappen

De rivier krijgt een baggerbeurt om voldoende water af te kunnen voeren tijdens natte perioden en voldoende zoet water naar West-Nederland aan te kunnen voeren tijdens droogte. Om veilig te kunnen blijven wonen in het gebied worden oevers opgeknapt en kaden verbeterd. En er komt nieuw beleid voor ligplaatsen. Daarnaast is het waterschap verantwoordelijk voor de handhaving van de verkeersveiligheid op het water.