2e Gedeeltelijke herziening peilbesluit tussen Kromme Rijn en Amsterdam-Rijnkanaal vastgesteld

Gepubliceerd op 16 januari 2017

Het algemeen bestuur (Hoogste beslisorgaan van het waterschap. Zet beleid uit en neemt beslissingen) van het waterschap heeft de 2e gedeeltelijke herziening van het peilbesluit (Besluit waarin het waterschap binnen een bepaald gebied (vaak één of meerdere polders) voor 10 jaar de waterpeilen vaststelt) ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ op 14 december 2016 vastgesteld.
Het peilbesluit voor het gebied ’Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal’ is in 2008 vastgesteld.

Waarom herziening

In 2008 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het watergebiedsplan (Stuk waarin het waterschap voor een periode van 10 jaar de beheerplannen voor grond- en oppervlaktewater vastlegt en waarbij het rekening houdt met boeren, natuur en bebouwing) Tussen Kromme Rijn en Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld. In dit watergebiedsplan zijn onder meer maatregelen ter verbetering van het watersysteem opgenomen. Na uitvoering van de maatregelen zijn peilgebiedsgrenzen en/of peilen definitief bekend geworden. Deze definitieve peilgebiedsgrenzen en/of peilen dienen in een herziening vastgelegd te worden.

Verder is in verband met de ontwikkeling van ‘Sport- en werklandschap Meerpaal’ is de functie in dit nieuw in te richten gebied veranderd van agrarisch naar bebouwd. Wijzigingen worden in deze herziening formeel vastgelegd. Eerder is al een vergunning afgegeven.

In twee peilgebieden was het noodzakelijk om peilgebieden aan te passen, om zo een betere drooglegging van delen van een peilgebied te krijgen.

In de loop van de tijd is geconstateerd dat op een aantal plaatsen de praktijksituatie afwijkt van wat er in 2008 op de bestuurskaart was weergegeven. In de praktijk hebben in deze gebieden geen aanpassingen plaatsgevonden. Herziening van deze gebieden zijn enkel administratief van aard, zodat de praktijksituatie correspondeert met hetgeen op de bestuurskaart is aangegeven.

Wat betekent dit voor de peilen

De waterhuishoudkundige situatie van deze herziening betreft aanpassing van:

  • de begrenzing van enkele peilgebieden.
  • wijziging van streefpeilen voor enkele peilgebieden.

Ter inzage

U kunt het ontwerp gedeeltelijke herziening van het peilbesluit van 16 januari tot 27 februari 2017 inzien op het kantoor van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2 te Houten, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Beroep na vaststelling

Een belanghebbende die ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp-peilbesluit, kan binnen 6 weken na bekendmaking, beroep bij de Rechtbank in Utrecht instellen, conform artikel 8.1 Algemene wet bestuursrecht. Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u kijken op www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding

Genoemd peilbesluit treedt in werking op de achtste dag na deze bekendmaking.


Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met C. Wijnen, projectleider, telefoonnummer: (030) 209 71 52, e-mail wijnen.c@hdsr.nl.