Nieuwe aanpak onderhoud sloten natuurgebieden Kromme Rijngebied

Gepubliceerd op 16 januari 2015

Het waterschap wil het onderhoud van sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders aanpakken. Eigenaren krijgen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, meer ruimte om het onderhoud naar eigen inzicht uit te voeren. Het plan hiervoor, de ontwerp-beleidslijn ‘Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied’ heeft ter inzage gelegen tot en met 26 februari 2015.

Vervolg

Er is 1 inspraakreactie binnen gekomen. Die wordt opgenomen in een inspraakrapport.
Hierin staat of en hoe de inspraakreactie in de beleidslijn wordt verwerkt. Het dagelijks bestuur van het waterschap beslist op 17 maart 2015 of het plan wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De inspreker wordt hierover persoonlijk geïnformeerd.

Voorwaarden

Aan de nieuwe aanpak zijn wel voorwaarden verbonden. Het moet gunstig zijn voor de natuur en geen nadelige effecten hebben op belangen van derden. Sloten die van belang zijn voor de aan- en/of afvoer van water komen niet in aanmerking. Dat geldt ook voor sloten die grenzen aan een agrarisch perceel. Het waterschap moet toestemming verlenen en controleert dan niet meer op het onderhoud tijdens de schouw.
Eigenaren kunnen een aanvraag indienen om in aanmerking komen, als de beleidslijn is vastgesteld. Dat is naar verwachting in april 2015.

Het vrijlaten van onderhoud van bepaalde sloten in natuurgebieden komt de natuur ten goede. De verwachting is dat natuurgebieden meer water gaan vasthouden.

Fig.: Overzicht sloten natuurgebieden

Overzicht onderscheid sloten

Wie komen niet in aanmerking

Agrariërs en agrarische natuurverenigingen komen nu niet in aanmerking. Dat geldt ook voor natuurgebieden in het westen van het waterschapsgebied. Het waterschap staat open voor collectieve en onderbouwde initiatieven van belangstellenden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marije van Bergen van de afdeling Planvorming en Advies van het waterschap via, tel. (030) 634 57 12, e-mail bergen.m@hdsr.nl.


Impressie interne sloten natuurgebieden Kromme Rijn

interne sloot natuurgebied bos
interne sloot natuurgebied grasland
nternesloot natuurgebied bos
interne sloten natuurgebied bos natte periode
internesloot tussen natuurgebied bos en grasland
Indruk natuurgrasland

Beleidslijn Gedifferentieerd onderhoud natuurgebieden Kromme Rijngebied vastgesteld

Veel gestelde vragen

Natuur in Kromme Rijngebied

Natuur in Kromme Rijngebied

Overzicht natuur waterschapsgebied

Overzicht natuur waterschapsgebied