Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleert dempingen in het IJsselgebied en de Kromme Rijnstreek

Gepubliceerd op 12 mei 2023

Het dempen van watergangen zorgt voor wateroverlast en problemen bij de doorstroming in natte tijden en bij droogte. Watergangen voeren overtollige water niet meer weg en in droge periodes is er minder oppervlaktewater in sloten, plassen en kanalen. Om dit te voorkomen, is het van belang om een demping door te geven aan het waterschap en een gelijke hoeveelheid water op een andere plek te graven. Het waterschap gaat periodiek na waar dempingen zijn uitgevoerd zonder melding of vergunning. De controle gebeurt per deelgebied met behulp van luchtfoto’s en waarnemingen in het gebied. De komende periode doet het waterschap dat in het IJsselgebied en de Kromme Rijnstreek.

Controle met behulp van luchtfoto’s

Een demping van een watergang gebeurt altijd in overleg met het waterschap. Om de naleving te stimuleren controleert de toezichthouder de slootdempingen aan de hand van luchtfoto’s. Door foto’s over elkaar heen te leggen is te zien of er sloten zijn gedempt waarvoor geen water gecompenseerd lijkt te zijn. Dat gebeurt elk jaar in twee gebieden van het waterschap. Vorig jaar waren dat Oude Rijn en Leidsche Rijn, dit jaar het IJsselgebied en de Kromme Rijnstreek.

Toename aanvragen dempingen

Bij dempingen waarbij geen of te weinig compensatie heeft plaatsgevonden schrijft het waterschap de eigenaren aan. Dan is er de mogelijkheid om het gedempte oppervlak te compenseren of de sloot terug te graven. Het waterschap krijgt hierdoor steeds meer aanvragen voor dempingen.

Vragen?

Heeft u vragen? Dan horen wij dat graag. U kunt ons bellen op 030 634 57 00 of een mail sturen naar VHpost@hdsr.nl.


Meer informatie

Meer informatie vindt u op onderstaande webpagina.