Geschiktheidskaart voor nieuwe woon- en werklocaties

Gepubliceerd op 5 juni 2024

De komende jaren moeten er veel woningen en kantoren worden gebouwd. Voor de bouwlocaties moeten we goed kijken naar de toekomstbestendigheid hiervan. Bijvoorbeeld met het oog op klimaatverandering en bodemdaling. Daarom hebben de Utrechtse waterpartners (vier waterschappen, drie drinkwaterbedrijven en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) een geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties in de provincie Utrecht ontwikkeld. Deze kaart geeft inzicht in de geschiktheid voor nieuwe woon- en werklocaties. De kaart vormt daarmee de ruimtelijke vertaalslag van het principe ‘water en bodem sturend’.

Dialoog met Utrechtse waterpartners

Met de geschiktheidskaart gaan de Utrechtse waterpartners (waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, Rivierenland, Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, drinkwaterbedrijven Oasen, Vitens en Waternet en Rijkswaterstaat Midden-Nederland) graag de dialoog aan met mede-overheden en gebiedspartijen over uitgangspunten en handelingsperspectieven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

Benutten geschiktheidskaart in regionale processen

De geschiktheidskaart zal benut worden in verschillende processen, zoals de woningbouwopgave en het ruimtelijk voorstel dat momenteel door de provincie Utrecht wordt opgesteld. De kaart is een adaptief document en zal de komende periode door nieuwe inzichten en datasets die beschikbaar komen steeds verder worden verrijkt. De geschiktheidskaart is op 23 februari 2023 aangeboden aan gedeputeerde Mirjam Sterk.

Hoogheemraad Els Otterman: “Het is belangrijk om vroegtijdig inzicht te hebben in eventuele uitdagingen vanuit water en bodem bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daardoor kunnen toekomstbestendige (locatie)keuzen voor nieuwe woon- en werklocaties worden gemaakt.”

Klimaatonderlegger voor Zuid-Holland

Voor het grondgebied van de provincie Zuid-Holland is een vergelijkbare kaart opgesteld. De provincie Zuid-Holland en de zes Zuid-Hollandse waterschappen hebben de klimaatonderlegger opgesteld.

Water en bodem sturend

Met de geschiktheidskaart voor woon- en werklocaties en de klimaatonderlegger sluiten de Utrechtse waterpartners aan bij de Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’, die de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurden op 25 november 2022. De Kamerbrief omschrijft het onderliggende principe dat we zo min mogelijk afwentelen op toekomstige generaties, andere gebieden en van de private naar de publieke sector.


Interesse in de digitale viewer van de geschiktheidskaart? Bekijk hem hier: Geschiktheidskaart woon- en werklocaties (arcgis.com)