Waterschap sloopt zuivering in Maarssenbroek

Gepubliceerd op 15 februari 2022

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Maarssenbroek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zuiverde het afvalwater van zo’n 50.000 inwoners. In 2019 heeft de aangepaste en uitgebreide zuiveringsinstallatie in Leidsche Rijn de zuiveringstaak overgenomen. De installatie in Maarssenbroek is buiten bedrijf gesteld en wordt daarom gesloopt. De zuiveringstaak van de rwzi in Maarssen van waterschap Amstel, Gooi en Vecht is eveneens door Leidsche Rijn overgenomen.

Voordelen

Door de uitbreiding van rwzi Leidsche Rijn kan zowel het afvalwater van de rwzi Maarssenbroek als van de rwzi Maarssen in Leidsche Rijn worden gezuiverd. Daardoor kunnen deze twee installaties buiten gebruik worden genomen. De Stichtse Rijnlanden bespaart daarmee de renovatiekosten voor de oude rwzi Maarssenbroek. De samenvoeging van drie rwzi’s tot één installatie heeft meerdere voordelen. Niet alleen verbetert de waterkwaliteit in de Vecht door het verplaatsen van het lozingspunt van rwzi Maarssen naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Het centraal verwerken van het afvalwater van drie installaties resulteert bovendien in een aanzienlijke verlaging van de totale kosten van het zuiveren van afvalwater.

Duurzaamheid

Met het project geeft het waterschap invulling aan de eigen duurzaamheidsvisie om materialen her te gebruiken en energieneutraal te worden. De verwerking van slib op één installatie levert namelijk een besparing op in energieverbruik in vergelijking met verwerking op drie verschillende installaties. De zuivering bestaat grotendeels uit beton. Het beton wordt 100% gerecycled als bouwstof (vulstof nieuw beton).

Wanneer wordt er gesloopt?

Medio februari start aannemer Vlasman B.V. met de sloop van de oude zuivering. Ter voorbereiding op de sloop zijn bomen gekapt. Veel bomen hadden een matige conditie en waren ziek. Deze bomen stonden dicht tegen de te slopen constructies aan en zouden tijdens de sloopwerkzaamheden omvallen. Daarmee vormen ze een gevaar bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het waterschap compenseert alle gevelde bomen met nieuwe aanplant op hetzelfde terrein. De sloopwerkzaamheden duren in zijn geheel ongeveer drie tot vier maanden. Na de sloop wordt op het terrein een loods met kantoordeel gebouwd en krijgt het terrein een nieuwe en groenere inrichting. De  bestaande fundering van de beluchtingscarrousel wordt hiervoor hergebruikt. De loods biedt ruimte voor materiaal voor het onderhoud van watergangen, sluizen, stuwen en dammen.

Hinderbeperking

De werkzaamheden kunnen overlast veroorzaken. De aannemer neemt maatregelen om overlast tot een minimum te beperken. Stofoverlast wordt tegengegaan door het vrijkomende puin continu te besproeien met water. Om geluids- en trillingsoverlast te beperken zet de aannemer de sloophamer voor het zware hak- en breekwerk zo min mogelijk in. Tot slot worden trillingen gemonitord. Er zijn voor de sloopwerkzaamheden geen wegafsluitingen nodig.