Provincie Utrecht legt drie ontwerpen ter inzage

Gepubliceerd op 3 juni 2021

Provinciaal programma Wonen en werken en milieueffectrapportage , Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027 en Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vanaf 1 juni ter inzage.

Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en milieueffectrapportage

Het afgelopen jaar heeft de provincie overleg gehad gemeenten en regio’s voor de keuze van woon- en werklocaties van de ‘regionale programmering’. Dit heeft geresulteerd in regionale programma’s wonen en werken voor de regio’s U16, Foodvalley (Utrechtse gemeenten) en Amersfoort (Utrechtse gemeenten).

Daarnaast is voor het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken een milieueffectrapport gemaakt (planMER). Hierin worden de milieu- en leefomgevingseffecten van het programma beoordeeld. Het doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter ondersteuning van de besluitvorming over het programma.

Ontwerp Bodem- en waterprogramma provincie Utrecht 2022-2027

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben nieuw beleid voor een toekomstbestendig bodem- en waterbeheer opgesteld. Er zijn nieuwe maatregelen en afspraken nodig, omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van de ondergrond en het water in de provincie. Ook heeft klimaatverandering in toenemende mate effect op de beschikbaarheid van water voor bijvoorbeeld natuur en landbouw.

Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 juli 2022) moet de provincie beschikken over een omgevingsverordening voor de fysieke leefomgeving. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben daarom op 18 mei 2021 de Ontwerp Omgevingsverordening provincie Utrecht 2022 vastgesteld. Hiervoor is de Interim Omgevingsverordening op basis van de huidige wetgeving, omgezet naar dit ontwerp. Naast de omzetting zijn er ook enkele inhoudelijke wijzigingen opgenomen ten opzichte van de Interimverordening.

Fysiek en digitaal ter inzage

Alle ontwerpen liggen ter inzage vanaf dinsdag 1 juni 2021 tot en met maandag 12 juli 2021. Ze zijn op papier op afspraak tijdens kantooruren in te zien op het Provinciehuis (Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht). Ook zijn de ontwerpen ook digitaal in te zien als PDF elders op deze pagina en via Ter inzage | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)