Waterschap fleurt Blue Monday op met introductie The Wet Five

Gepubliceerd op 14 januari 2021

Blue Monday staat bekend als de somberste dag van het jaar, maar De Stichtse Rijnlanden grijpt die aan om The Wet Five te introduceren. Dat zijn vijf dier- en plantensoorten die symbool staan voor de plannen die het waterschap heeft om de biodiversiteit te vergroten: de blauwborst, de otter, de groene glazenmaker, de margriet en de weidehommel.

"De blauwborst is onze icoonsoort voor gezonde oevers. Het is een echte moerasbewoner met een voorkeur voor gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden" zegt (what's-in-a-name) Els Otterman, hoogheemraad van biodiversiteit en duurzaamheid. "We leggen langs onze eigen wateren een netwerk van natuurvriendelijke oevers aan. Bij het schonen laten we waar mogelijk een deel van de oeverplanten staan. Overjarig riet is belangrijk voor voldoende voedsel en nestlocaties in het voorjaar. Ook stimuleren we ecologisch beheer door agrariërs. Daarmee geven we leefruimte aan de blauwborst en andere rietvogels. Het gaat ons dus niet alleen om de blauwborst, maar om de hele levensgemeenschap die bij dit mooie vogeltje hoort. En dat geldt ook voor de andere soorten van The Wet Five".

Biodiversiteit stimuleren is hard nodig

Met 16 rioolwaterzuiveringsinstallaties, honderden gemaalterreinen, overhoekjes, dijken, oevers en wateren kan het waterschap het verschil maken. En dat is nodig, want de Nederlandse biodiversiteit staat er niet goed voor. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat na 1900 de populaties van broedvogels op akkers en weilanden met 85% zijn afgenomen. Ook het aantal graslandvlinders is met ruim 80% afgenomen. Voor de flora zijn de cijfers eveneens schrikbarend. Sinds 1900 is het aantal plantensoorten in het Nederlandse akkerland afgenomen met 35%.

Medewerkers en inwoners inspireren

Het waterschap wil alle medewerkers die dagelijks bezig zijn met het vernieuwen en beheren van terreinen laten zien hoe je met wat aandacht veel kunt bereiken voor de biodiversiteit. "Er gebeurt al heel veel en door het starten van een aantal proeftuinen voor de herinrichting en het beheer van gemaalterreinen en rioolwaterzuiveringen willen we zowel medewerkers als inwoners inspireren om ook hun steentje bij te dragen", vertelt Els Otterman. "We roepen iedereen op om mooie foto's, zoals die van de blauwborst, van onze medewerker en amateurfotograaf Michel de Beer, met ons te delen. En natuurlijk om zelf ook aan de slag te gaan met het bloemrijker maken van je tuin of balkon. Op maakgrijsgroener.nl vind je veel tips. Iedereen kan meedoen!"