Hogere waterpeilen en beregenen met verstand

Gepubliceerd op 10 augustus 2020

Nu de hittegolf aanhoudt blijft het zaak zuinig en slim om te gaan met oppervlaktewater. We hebben de waterpeilen in sloten, weteringen en kanalen plaatselijk tot 10 cm boven het normale maximumpeil opgehoogd. Hierdoor kan het grondwater aanvullen en creëren we een buffer om zo lang mogelijk aan de watervraag te kunnen voldoen. Daarbij helpt het als we allemaal zuinig en slim omgaan met het beschikbare oppervlaktewater. We doen dan ook een gezamenlijke oproep met LTO en NFO aan fruittelers om overdag te beregenen en aan andere agrariërs om ’s nachts te beregenen. Zo voorkomen we (te) grote piekonttrekkingen aan het oppervlaktewater.

Peilverhoging maatwerk

De peilverhoging geldt alleen voor gebieden met voornamelijk agrarisch grondgebruik. Het waterpeil gaat niet overal met 10 cm omhoog. In gebieden met een geringe drooglegging (het verschil tussen het slootpeil en het maaiveld) is de verhoging minder groot. En in peilgebieden met een vast waterpeil of gebieden waar door de verhoging wateroverlast kan ontstaan, blijft het peil gelijk.

Beregenen kan…..

Voor de tijd van het jaar wordt er veel meer beregend vanuit het oppervlaktewater (het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen) dan in voorgaande jaren. Dat kan gelukkig, omdat het waterschap nog voldoende water in kan laten vanuit de NederRijn, de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal. Ook het tijdelijk verhogen van het peil zorgt voor extra watervoorraad in de sloten.

…maar niet allemaal tegelijk

Dit water stroomt via een netwerk van weteringen en sloten de polders in. De capaciteit van dit netwerk is echter niet onbeperkt. Om beregening voor iedereen mogelijk te houden, vraagt het waterschap aan agrariërs om niet allemaal tegelijk te beregenen, maar dit af te stemmen met collega’s in de omgeving. Als iedereen tegelijk beregent, kan het peil in de sloten te veel dalen. Door om de beurt te beregenen, blijven de sloten op peil en blijft er voldoende water beschikbaar voor iedereen.

De Stichtse Rijnlanden heeft overleg gehad met de NFO en LTO en wij roepen gezamenlijk fruittelers op om overdag en andere agrariërs om ’s nachts te beregenen. Zo voorkomen we (te) grote piekonttrekkingen aan het oppervlaktewater en mogelijke gevolgschade voor kanten en beschoeiingen én voor de waterfauna door hoge stroomsnelheden in de watergangen.

Nieuwe regels

Sinds dit voorjaar is een nieuwe Keur van kracht. Het is niet langer nodig om voor droogteberegening een vergunning aan te vragen. Wel geldt de zogenaamde zorgplicht. Dit betekent dat gebruikers van een beregeningsinstallatie zelf moeten zorgen dat er geen ongewenste effecten optreden, zoals het meer dan 5 centimeter verlagen van het slootpeil. Dreigt dit toch te gebeuren dan is overleg met het waterschap noodzakelijk.

Monitoren

Het streven van het waterschap is om zoveel mogelijk water vast te houden. Uiteraard houden we de weersverwachting nauwlettend in de gaten. Bij een weersomslag zal het waterschap de peilverhoging indien nodig opheffen, zodat we tijdig kunnen anticiperen en de verwachte neerslag kunnen opvangen.
Ook de waterstanden in sloten en weteringen houdt het waterschap in de gaten. Onze medewerkers weten goed in welke gebieden het watersysteem beperkt is qua wateraanvoer. Indien nodig zal het waterschap agrariërs vragen om het beregenen te doseren. Alleen op die manier blijft beregenen voor iedereen mogelijk.


Meer informatie