Hoe werken we samen aan schoon en gezond water?

Voor het behouden en verbeteren van de waterkwaliteit staan we voor een deel zelf aan de lat. En voor een deel zijn we afhankelijk van derden. Daarom werken we actief samen met inwoners, agrariërs, gemeentes en natuurorganisaties. We proberen zoveel als mogelijk concrete afspraken met de verschillende partijen te maken om samen te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Voor het uitvoeren van die maatregelen zijn verschillende subsidiemogelijkheden.

Samen met agrariërs

Vier koeien in weiland bij een drinkbak.

Hoe werken agrariërs en waterschap samen? En welke regelingen zijn er voor agrariërs ter verbetering van de waterkwaliteit, ecologie en het remmen van de bodemdaling om de waterkwaliteit te verbeteren.

Samen meten met bewoners

Man met bril en meisje met schrift meten samen de diepte van de sloot met een meetlint

Wat is de kwaliteit van het water?  Van vijvers, sloten en grachten?  hoe helder is het water? leven er eigenlijk wel genoeg planten en dieren in? Wil je meer inzicht krijgen in de waterkwaliteit in je eigen omgeving? Dan kan je meedoen aan één van de samen-meten projecten.

Samen met gemeenten

De Gracht Utrecht met de Domtoren op de achtergrond. In de gracht liggen twee bootjes

Het waterschap wil samen met gemeenten de waterkwaliteit verbeteren en samen een klimaatbestendig stedelijk gebied realiseren. Dit draagt bij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Om hier impuls aan te geven, stelt het waterschap jaarlijks een budget beschikbaar om verbeteringen uit te voeren.

Baggeren

Niet alle watergangen zijn eigendom van het waterschap. Het onderhoud aan deze kleinere watergangen (veelal sloten) gebeurt door de eigenaren zelf. Dit kunnen zowel particulieren zijn maar ook andere overheden en organisaties.

Initiatieven van bewoners

Bewonersgroepen, schoolklassen en wijkcomités opgelet: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden geeft subsidie voor projecten die zorgen voor het vergroten van het waterbewustzijn  en duurzaam waterbeheer. Want waterbeheer doen we samen!

Stedelijk water

Binnen het netwerk Water & Klimaat van gemeenten en het waterschap werken wij samen aan analyses en het voorbereiden van effectieve waterkwaliteitsmaatregelen.