Meetnet waterkwaliteit

Voor het monitoren van de kwaliteit van het oppervlaktewater maakt het waterschap gebruik van verschillende meetnetten die ieder een specifiek doel dienen.

Meetnetten van HDSR

  1. Basis fysisch chemisch en ecologisch meetnet
  2. Roulerend fysisch chemisch en ecologisch meetnet
  3. Gewasbeschermingsmiddelen meetnet
  4. Zwemwater meetnet
  5. Flora en fauna meetnet
  6. Begroeiingsgraad monitoring meetnet
  7. Projectmonitoring & innovatieve meetmethoden

Beschrijving van de meetnetten

1. Basis fysisch chemisch en ecologisch meetnet

Het basis fysisch chemisch en ecologisch meetnet bestaat uit 30 meetpunten waar ieder jaar wordt gemeten op allerlei fysisch chemische stoffen (waaronder stikstof en fosfor). Ruim 200 locaties worden jaarlijks onderzocht op macrofyten (water- en oeverplanten). Ook wordt 1 keer per 3 jaar op ruim 60 locaties gemeten op macrofauna (waterbeestjes). Vis en fytoplankton (algen) worden 1 keer per 6 jaar bemeten op ruim 200 trajecten (vis) en 20 locaties (fytoplankton). Aanvullend zijn er 43 fysisch chemische meetpunten in grotere watergangen.

2. Roulerend meetnet

Het roulerend meetnet heeft 140 meetpunten die in primaire en secundaire watergangen liggen, maar ook in overige wateren in stedelijk en/of landelijk gebied. Het roulerend meetnet is verdeeld over 6 deelgebieden die 1 keer per 6 jaar bemeten worden op diverse fysisch chemische stoffen en ecologische soortgroepen als bijvoorbeeld vis.

3. Gewasbeschermingsmiddelen meetnet

Het gewasbeschermingsmiddelen meetnet bestaat uit 10 meetpunten in de fruitteelt- en glastuinbouwgebieden. Maandelijks worden ca. 200 stoffen gemeten (onder andere imidacloprid en spinosad).

4. Zwemwater meetnet

Het zwemwater meetnet bestaat uit 7 meetpunten in wateren die door de provincie Utrecht officieel als zwemlocatie zijn aangewezen. Gedurende het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden deze wateren onderzocht op verontreinigingen afkomstig van menselijke en/of dierlijke uitwerpselen. Ook wordt gekeken naar aanwezigheid van drijflagen (cyanobacteriën oftewel blauwalg).

5. Flora- en fauna meetnet

Het flora en fauna meetnet is een roulerend meetnet met 5 deelgebieden waarin monitoring plaatsvindt van beschermde flora en fauna.

6. Begroeiingsgraad monitoring meetnet

Voor het begroeiingsgraad monitoring meetnet wordt op 112 meetpunten gemeten. Hierbij wordt in beeld gebracht wat de aanwezige bedekking is van de oever- en watervegetatie (waterplanten). Dit meetnet is bedoeld voor kennisopbouw en ter ondersteuning van beheerwerkzaamheden.

7. Projectmonitoring & innovatieve meetmethoden

Ten slotte worden er effecten van maatregelen in beeld gebracht (onder andere effectmonitoring natuurvriendelijke oevers). Daarnaast participeert het waterschap nog in diverse projecten voor de ontwikkeling van nieuwe meetmethoden, zoals environmental DNA-onderzoek naar vissen.

Doel van de meetnetten

Het meten van de waterkwaliteit vindt enerzijds plaats om te voldoen aan wetgeving (zoals de Kaderrichtlijn Water, Europese Zwemwaterrichtlijn, Wet natuurbescherming) en is anderzijds bedoeld om inzicht te verkrijgen in de waterkwaliteit en de ecologie in het watersysteem.