Energie opwekken uit slib

Bij het schoonmaken van het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) blijft slib over. Een deel van dit slib zet het waterschap om in biogas. Van het biogas wordt groene stroom gemaakt. Dit gebeurt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater) Nieuwegein.

Op een zuiveringsinstallatie komen twee soorten slib voor:

  • primair slib: komt in de voorbezinktank uit het afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine). Het bestaat uit resten van onder meer bladeren, ontlasting en groenten;
  • spuislib: blijft over na het zuiveren met bacteriën.

Slibgistingstank

Om het slib om te zettenin biogas wordt het verwerkt in de gistingstank. In de gistingstank heerst een temperatuur van 33 graden Celsius, een ideale temperatuur voor een natuurlijk gistingsproces. Bacteriën die zonder zuurstof leven (anaëroob), zetten de organische stoffen in het slib om in biogas. De hoeveelheid slib neemt af, ziektekiemen worden onschadelijk gemaakt en de rottende eigenschappen van het slib verdwijnen.

Elektriciteit opwekken

Het geproduceerde biogas wordt opgeslagen in een gashouder. Het dient als brandstof voor de gasmotor. Deze drijft een generator aan die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die hierbij ontstaat wordt weer gebruikt om het gistingsproces op temperatuur te houden. Met de opgewekte elektriciteit kan de zuiveringsinstallatie Nieuwegein helemaal in zijn energiebehoefte voorzien!

Slibontwatering

Het slib dat overblijft na gisting wordt opgevangen in buffers. Het slib bevat dan nog veel water. Dit verwijderen we met centrifuges of zeefbandpersen uit het slib. Voordat het slib door de ontwateringsmachine gaat wordt er een stof aan toegevoegd die ervoor zorgt dat het water gemakkelijker van het slib loskomt .

Verbranding

Na de ontwatering slaan we het slib tijdelijk op in silo’s. Daarna komt een vrachtwagen het ophalen voor de eindverwerking: verbranding. Vroeger werd het slib gedroogd op een droogveld en door de boeren als mest gebruikt. Door allerlei verontreinigingen die in het slib achterblijven gebeurt dat tegenwoordig niet meer.


Slibsilo's in Nieuwegein

Slibtanks rioolwaterzuivering Nieuwegein

Energiefabriek en Grondstoffenfabriek

In (het slib van) afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) zitten naast energie ook nog allerlei grondstoffen, zoals fosfaat en cellulose. De Stichtse Rijnlanden werken met andere waterschappen samen in De Energiefabriek en De Grondstoffenfabriek. Dit zijn samenwerkingsverbanden waarin de waterschappen kennis delen en samenwerken om de energie en gronstoffen uit het afvalwater goed en slim te (gaan) benutten.