Einde Stimuleringsregeling voor afkoppelen regenwater

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft inwoners, bedrijven en instellingen uit de gemeenten De Bilt, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug en Zeist vanaf 2011 ondersteund bij het afkoppelen (Het (vanaf verharde oppervlakken als parkeerterreinen of grote daken) niet langer laten weglopen van hemelwater in de riolering, maar dit lozen in de bodem of op het oppervlaktewater) van regenwater op hun perceel. Zij konden nog tot 1 september 2014 een beroep doen op een stimuleringsmaatregel van het waterschap. De stimuleringsregeling is inmiddels afgelopen.

De andere gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug blijft afkoppelen financieel stimuleren tot eind 2015. De gemeente Rhenen is net als het waterschap ook op 1 september 2014 gestopt met de stimuleringsregeling. De gemeenten De Bilt en Zeist verlenen geen subsidie voor afkoppelen.

Afkoppelen is duurzaam

Schoon regenwater dat op daken valt, stroomt samen met het vuile afvalwater (Water afkomstig van huishoudens en bedrijven dat in het riool komt via toilet, gootsteen, douche en wasmachine) van woningen en bedrijven via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (Installatie waar afvalwater wordt gezuiverd zodat het weer geloosd kan worden in het oppervlaktewater) waar het wordt schoongemaakt. Dat is niet alleen onnodig, het veroorzaakt ook steeds meer problemen.
Door het veranderende klimaat regent het vaker en harder. Het riool moet in korte tijd zoveel extra water verwerken, dat dit niet allemaal lukt. Een deel van het ongezuiverde afvalwater stroomt dan via zogenaamde overstorten (Een overstort is een uitlaatklep voor het riool. Bij hevige regenval komt bij gemengde rioolstelsels het water via een overstort in het oppervlaktewater. Dat is nodig omdat het water anders op straat komt te staan of ongewenst bij mensen in huis komt.) rechtstreeks in het oppervlaktewater (Het water in sloten, plassen, rivieren en kanalen). De gemeenten doen al veel om dit regenwater daar waar het valt in de bodem te laten infiltreren. Dit doen zij bijvoorbeeld door bij de vervanging van het riool, het regenwater in een apart regenwaterstelsel op te vangen en niet meer naar de zuivering af te voeren.

U, inwoners en bedrijven in het gebied, kunt helpen de hoeveelheid regenwater die in het riool terecht komt te beperken. Door ervoor te zorgen dat het water dat op het dak valt en vaak via de regenpijp in het riool terechtkomt, op het eigen perceel op te vangen. Dit noemen we afkoppelen.

Afkoppelen, hoe werkt dat?

Afkoppelen is letterlijk de regenwaterafvoer, in dit geval van daken, loskoppelen van het riool. Dat kan door de regenpijp vlak boven de grond af te zagen. Voor het opvangen van het water in de tuin zijn er verschillende mogelijkheden. Boven de grond door bijvoorbeeld de aanleg van een grindtuin of vijver. Of onder de grond met behulp van zogenaamde infiltratiekratten of grindkoffers.
De zandgronden van de Heuvelrug zijn zeer geschikt om regenwater in te infiltreren. Op die manier wordt het grondwater op een natuurlijke manier aangevuld. En mensen die afkoppelen leveren een bijdrage aan het bestrijden van de verdroging op de Heuvelrug.